Ogłoszenia

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI DLA WODOCIĄGU DLA GMIN KOLBUSZOWA, CMOLAS I DZIKOWIEC

 

Na podstawie:

  1. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59).
  2. 3 ust. 1, art. 12 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2018 r. poz. 1152 z późn. zm.),
  3. 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294).

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolbuszowej po zapoznaniu się z wynikami sprawozdań z badań próbek wody, pobranych z wodociągu dla gmin Kolbuszowa, Cmolas i Dzikowiec w wytypowanych punktach pobierania próbek wody z sieci wodociągowej oraz wody podawanej do sieci wodociągowej na terenie części gminy Kolbuszowa w miejscowościach: Kolbuszowa, Kolbuszowa Górna, Kolbuszowa Dolna, Werynia, Zarębki, Nowa Wieś, Świerczów, Kłapówka oraz na terenie gmin Cmolas i Dzikowiec, w okresie od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolbuszowej oraz na podstawie sprawozdań z badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej, prowadzonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółka z o. o. ul. Piłsudskiego lila, 36-100 Kolbuszowa, Zakład Usług Komunalnych w Cmolasie, 36-105 Cmolas 228, Zakład Usług Komunalnych w Dzikowcu ul. Komunalna 4, Nowy Dzikowiec, 36-122 Dzikowiec oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Likwidacji, 36-105 Cmolas 6a

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi z Wodociągu dla gmin Kolbuszowa, Cmolas i Dzikowiec

 

Uzasadnienie

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z Wodociągu dla gmin Kolbuszowa, Cmolas i Dzikowiec podawana odbiorcom usług, realizowana jest przez przedsiębiorstwa wodociągowe będące odrębnymi podmiotami gospodarczymi lub gminnymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej. Producentem wody jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Likwidacji- Zakład Produkcji Wody w Cmolasie, które sprzedaję wodę trzem gminom: gminie Kolbuszowa oraz gminie Cmolas i Dzikowiec. Usługi na terenie Gminy Kolbuszowa świadczone są przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółka z o. o. ul. Piłsudskiego lila, 36-100 Kolbuszowa, na terenie gminy Cmolas przez Zakład Usług Komunalnych w Cmolasie, 36-105 Cmolas 228, a na terenie gminy Dzikowiec przez Zakład Usług Komunalnych w Dzikowcu ul. Komunalna 4, 36-122 Nowy Dzikowiec. Nadzór nad jakością wody sprawowany jest zarówno przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolbuszowej, w ramach nadzoru


bieżącego, jak i przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółka z o.o., Zakład Usług Komunalnych w Cmolasie, Zakład Usług Komunalnych w Dzikowcu oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Likwidacji- Zakład Produkcji Wody w Cmolasie, w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody. Ponadto Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Likwidacji, 36-105 Cmolas 6 A wykonuje badania wody w ramach kontroli wewnętrznej. Analiza wody realizowana jest w zakładowym laboratorium PGKiM w Likwidacji- Zakład Produkcji Wody w Cmolasie. Badania wody wykonywane są na potrzeby technologiczne zakładu. Zakres badań jest zatwierdzony w systemie jakości przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolbuszowej decyzją nr PSK.443.0.1.10.2018 z dnia 14.12.2018r.

Monitoring jakości wody realizowany jest zgodnie z harmonogramem w stałych punktach czerpalnych, będących punktami monitoringowymi dla jakości wody podawanej z urządzenia wodociągowego Wodociągu dla gmin Kolbuszowa, Cmolas i Dzikowiec. System monitoringu obejmuje zarówno bieżące badania próbek wody, w celu zweryfikowania jej jakości mikrobiologicznej, skuteczności uzdatniania i wskaźników decydujących o akceptowalności tej wody przez konsumentów (parametry grupy A) oraz badania, w których analizowany jest poszerzony zakres parametrów umożliwiający pełną ocenę bezpieczeństwa wody dla zdrowia ludzi (parametry grupy B). Zakres i częstotliwość badań prowadzony był zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294). Z pobranych próbek wody w czterech stwierdzono nieznaczne przekroczenia bakterii grupy coli i żelaza, które bezpośrednio nie zagrażały życiu i zdrowiu konsumenta, ale nie odpowiadały normom zawartym w rozporządzeniu. Przedsiębiorstwa przeprowadziły działania naprawcze i zleciły ponowny pobór próbek wody do badań w zakresie przekroczonych parametrów. Wyniki badań wody stwierdziły zgodność z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 200lr. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2018 r. poz. 1152 z późn. zm.), Zbiorowe zaopatrzenie w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, w tym zapewnienie ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody, należy do zadań własnych gminy.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 200lr. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2018 r. poz. 1152 z późn. zm.), Nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sprawują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na zasadach określonych w przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 200lr. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2018 r. poz. 1152 z późn. zm.),Wójt, Burmistrz jest obowiązany do informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę jakości wody z w/w wodociągu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolbuszowej wydał celem poinformowania konsumentów.

  • Data aktualizacji: 2024-07-16 11:27
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 281 092