Ogłoszenia

Wójt Gminy Dzikowiec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do zbycia, położonych w miejscowości Nowy Dzikowiec i Dzikowiec.

Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020r,. poz. 1990 ze zm. )

 

Wójt  Gminy Dzikowiec

 

podaje do publicznej wiadomości  wykaz  nieruchomości gruntowych, przeznaczonych  do zbycia,  położonych       w miejscowości Nowy Dzikowiec i Dzikowiec.

 

Lp.

Położenie

nieruchomości        

Numer działki

Powierzchnia

łączna

 w m2

Oznaczenie działki zgodnie
z ewidencją gruntów

Cena nieruchomości

w  zł

do której należy doliczyć

 podatek VAT

w wysokości 23%

 

1.

Nowy Dzikowiec

Dzikowiec

66/2

1068/6

1245

ŁIV,Ls,LzrPsIV

37 300,00

 

 

2.

Nowy Dzikowiec

Dzikowiec

66/3

1068/7

1451

ŁIV,Ls,LzrPsIV

43 500,00

 

 

3.

Nowy Dzikowiec

Dzikowiec

66/4

1068/8

1460

ŁIV,Ls,LzrPsIV

43 800,00

 

 

4.

Nowy Dzikowiec

Dzikowiec

66/5

1068/9

1454

ŁIV,Ls,LzrPsIV

43,600,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Nowy Dzikowiec

66/7

1143

RIV,ŁIV

36 100,00

 

 

6.

Dzikowiec

1068/11

840

PsV

27 800,00

 

 

7.

Nowy Dzikowiec

66/8

1198

RIV

37 800,00

 

 

8.

Nowy Dzikowiec

Nowy Dzikowiec

66/13

67/2

1129

RIV,RVI

35 600,00

 

 

9.

Nowy Dzikowiec

Nowy Dzikowiec

66/14

67/3

1141

RIV,RVI

36 000,00

 

 

10.

Nowy Dzikowiec

Nowy Dzikowiec

66/15

67/4

1141

RVI

36 000,00

 

 

11.

Nowy Dzikowiec

Nowy Dzikowiec

66/16

67/5

1144

RVI

36 100,00

 

12.

Nowy Dzikowiec

 Dzikowiec

66/11

1068/15

1224

RVI,PsV,LzrRVI

38 600,00

 

 

Przeznaczone do sprzedaży nieruchomości gruntowe są położone na terenie miejscowości Nowy Dzikowiec  i Dzikowiec w jednym kompleksie.  Teren działek płaski, nie użytkowany, nieuzbrojony. Nieruchomości posiadają możliwość dostępu do uzbrojenia ( woda, energia elektryczna, kanalizacja sanitarna, gaz ). Działki są o kształcie regularnym. Dostęp do działek od drogi powiatowej Jagodnik - Cmolas – Mechowiec – Dzikowiec. W terenie wydzielono drogi dojazdowe. Sąsiedztwo działek stanowi  zabudowa jednorodzinna  i zagrodowa,  tereny rolne  i leśne.

 

W księgach wieczystych TB1K/00028758/3, TB1K/00044249/0, TB1K/00014630/9  prowadzonych przez Wydział Ksiąg Wieczystych  Sądu Rejonowego w Kolbuszowej prawo własności w/w nieruchomości wpisane jest  na rzecz Gminy Dzikowiec - bez obciążeń i zobowiązań.

 

Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Dzikowiec terenu położonego w miejscowości Dzikowiec i Nowy Dzikowiec uchwalonego Uchwałą Nr X/55/2011 Rady Gminy Dzikowiec z dnia 27 maja 2011r. przedmiotowe nieruchomości / działki / to tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – symbol MN.

Możliwość zagospodarowania terenu zgodnie z uchwalonym planem.                                                                                                                                            

Nieruchomości mają być sprzedane w drodze przetargu. Rodzaj, miejsce i warunki przetargów zostaną podane do publicznej wiadomości w ogłoszeniu o przetargu. Sprzedaż nastąpi za cenę osiągniętą w przetargu powiększoną o należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami płatną przed zawarciem umowy notarialnej.

 

Ogłoszenie zostaje wywieszone na okres 21 dni w którym można zgłaszać do Wójta Gminy Dzikowiec wnioski dotyczące wystawionych do sprzedaży nieruchomości.

Szczegółowych informacji  o  nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Dzikowiec, 36-122 Dzikowiec ul. Dworska 62 – pokój  nr 11 lub 28 - telefonicznie  pod nr 744 –21- 09

 

Wójt Gminy Dzikowiec

Józef Tęcza

Dzikowiec, dnia  14.04.2021r.

 

  • Data aktualizacji: 2024-07-12 13:14
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 275 038