Poniżej 130 000 zł w roku 2022

Zapytanie ofertowe na "Przewóz ucznia niepełnosprawnego z terenu Gminy Dzikowiec do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Korczowiskach"

 

Dzikowiec, dn. 08.09.2022 r.

Zamawiający:                                                                                           

 

Gmina Dzikowiec                                                                            

Dworska 62

36-122 Dzikowiec                                                                

 

Znak sprawy: ZOEAS.321.4.2022

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 na „Przewóz ucznia niepełnosprawnego z terenu Gminy Dzikowiec do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Korczowiskach

                                  

 

            Gmina Dzikowiec, zaprasza do złożenia oferty, określającej cenę za 1 dzień usługi dowozu, która będzie świadczona uczestnikowi Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Korczowiskach, z uwzględnieniem następujących wymagań:

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie zapewnienia transportu uczestnikowi Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Korczowiskach, wraz ze zapewnieniem  opieki i nadzoru przez opiekuna w trakcie przewozu. Dojazd odbywać się będzie codziennie w dni nauki szkolnej (za wyjątkiem dni nieobecności uczestnika w OREW w Korczowiskach) na trasie: Kopcie 5 – Korczowiska 96, 36-130 Raniżów.

Wymagania stawiane Wykonawcy:

- dowiezienie uczestnika OREW-u  z miejsca zamieszkania na  godzinę 7:30 do OREW-u Korczowiskach;

- odwiezienie uczestnika OREW- u po zakończeniu zajęć do miejsca zamieszkania - o godzinie 14:30.

- dowóz przewidziany jest od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni nieobecności uczestnika w OREW w Korczowiskach.

- przewoźnik będzie każdorazowo informowany o nieobecnościach uczestnika w OREW.  

 1. Transportem objęty zostanie 1 uczestnik OREW-u, mieszkaniec Gminy Dzikowiec.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia/zmniejszenia  liczby uczestników objętych dowozem oraz zmianę tras dowozu za obustronnym porozumieniem.

 1. Warunki wymagane od Wykonawcy:

- posiadanie min. 1 środka transportu, sprawnego technicznie i posiadającego odpowiednie  ubezpieczenia, spełniającego warunki bezpieczeństwa i higieny.

- Wykonawca zapewni  pojazd z kierowcą, posiadającym odpowiednie kwalifikacje;

- Zleceniodawca wymaga, aby podczas każdego przewozu uczestnika w autobusie znajdowała się osoba pełniąca funkcję opiekuna przewożonego dziecka.  

 1. Transport odbywać się będzie pojazdami klimatyzowanymi, których rok produkcji nie jest wcześniejszy niż 2000 r.   
           
 2. Oferta złożona wg wzoru określonego w załączniku do zapytania ofertowego musi zawierać cenę
  w złotych za 1 dzień dowozu i odwozu jako dzienne wynagrodzenie ryczałtowe brutto, w tym podatek

 3. Rozliczenie za transport nastąpi po przedstawieniu zestawienia dni obecności uczestnika OREW- u i liczby dni dowozu.

 4. Termin realizacji: Realizacja usługi trwać będzie od 03 października 2022 do 31 grudnia 2022 r.
  z zastrzeżeniem pkt 1.

 5. Kryteria oceny ofert: - najniższa cena – 100 %.

 6. Osoba ze strony Zamawiającego uprawniona do kontaktu: Małgorzata Szczęch, tel. 508278239.

 7. Ofertę należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 16.09.2022 r. do godz. 9.00. z dopiskiem „Przewóz ucznia niepełnosprawnego z terenu Gminy Dzikowiec do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Korczowiskach” osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Gmina Dzikowiec, ul. Dworska 62, 36-122 Dzikowiec.

 8. Załącznikami do zapytania są:
   
  1. Formularz ofertowy, załącznik nr 1
  2. Projekt umowy, załącznik nr 2

 

 

 

 • Data aktualizacji: 2024-07-16 11:27
 • |
 • Licznik odwiedzin: 4 281 216