Ogłoszenia

Ogłoszenie z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość objętą decyzją Wojewody Podkarpackiego

O G Ł O S Z E N I E

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.) oraz art. 113 ust. 6, art. 118a ust. 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.) w związku z art. 23 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363, z późn. zm.)

 

WOJEWODA PODKARPACKI

ZAWIADAMIA

 

o prowadzonym pod sygnaturą N-III.7570.1.709.2019 przez Wydział Nieruchomości Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie – Oddział Odszkodowań, postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość objętą decyzją Wojewody Podkarpackiego Nr N-VIII.7820.1.4.2019 z 2 września 2019 r.
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej
nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Leżajsk na odcinkach: 34+118-34+220, 34+305-34+500, 34+735-34+805, 37+025-38+000, 38+680-40-525, 41+085-41+215, 43+175-43+240, 44+450-44+575, 44+875-44+920, 45+290-45+330, 51+780-51+990, 52+510-52+660
oraz budowa, przebudowa niezbędnej infrastruktury technicznej w ramach inwestycji
pod nazwą „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Leżajsk od końca obwodnicy m. Werynia do początku obwodnicy m. Sokołów Małopolski wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych”, której został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, oznaczoną
w operacie ewidencji gruntów i budynków gm. Dzikowiec, obręb 6 Lipnica, jako działki nr

4034/2 o pow. 0,0079 ha

4033/2 o pow. 0,0003 ha

W związku z powyższym informuję, iż osoby którym przysługuje prawo własności
do działki nr 4034 i 4033, z podziału których powstały przedmiotowe działki, mogą składać pisemne wyjaśnienia i wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi przysługujące im prawo na adres: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, Wydział Nieruchomości – Oddział Odszkodowań, 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15. Informacje o toczącym się postępowaniu, można uzyskać pod numerem telefonu 17-867-13-40 oraz za pośrednictwem
e-maila: n@rzeszow.uw.gov.pl

 

 

  • Data aktualizacji: 2024-07-16 11:27
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 281 128