Ogłoszenia

Wójt Gminy Dzikowiec ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Dzikowiec, położonej w miejscowości Płazówka, gm. Dzikowiec

Wójt Gminy Dzikowiec

 

ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Dzikowiec, położonej w miejscowości Płazówka, gm. Dzikowiec

Przeznaczona do sprzedaży nieruchomość zabudowana, położona jest na terenie miejscowości Płazówka, gm. Dzikowiec. Sąsiedztwo działki stanowi zabudowa zagrodowa i tereny rolne. Działka uzbrojona jest w sieć wodociągową , gazową i energię elektryczną.

 

Przeznaczona do sprzedaży nieruchomość położona jest w miejscowości Płazówka, gm. Dzikowiec oznaczona numerem geodezyjnym działki: 42/2, zabudowana jest obiektami byłej Szkoły Podstawowej. Powierzchnia całkowita nieruchomości: 0,1104 ha, rodzaj użytków zgodnie z ewidencją gruntów - B - tereny mieszkaniowe. Teren działki płaski. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi powiatowej Lipnica - Poręby Dymarskie - Majdan Królewski.

Na działce posadowione są dwa budynki:

1.Budynek byłej Szkoły Podstawowej, którego powierzchnia zabudowy wynosi: 131,00 m2. Budynek składa się z części użytkowanej jako mieszkanie o powierzchni użytkowanej: 65,33 m2 oraz części nieużytkowanej o powierzchni; 49,44 m2. Część mieszkalna jest zamieszkała - lokator posiada umowę najmu na czas określony do dnia 31.12.2018r.

Budynek wolnostojący, niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny, drewniany. Wysokość pomieszczeń kondygnacji - 3,45 m. Budynek w planie prostokąta, strych nieużytkowany. Ściany z bali drewnianych posadowionych na ławie betonowej, strop - powała drewniana. Dach drewniany dwuspadowy, naczółkowy, kryty płytkami eternitowymi. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana, okna skrzynkowe, tynki zewnętrzne i wewnętrzne cementowo - wapienne na matach trzcinowych i wiklinie, przewody kominowe ceramiczne z cegły pełnej. Budynek wyposażony w instalacje - elektryczną, wodociągową . Ogrzewanie - piece kaflowe. Stan techniczny budynku określa się, jako przeciętny.

2.Budynek gospodarczy parterowy ( powierzchnia użytkowa 21,42 m2 ), murowany ( bloczki silikatowe ), dach dwuspadowy kryty dachówką cementową. Stan techniczny zły - do remontu kapitalnego.

Sprzedaż nieruchomości następuje na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków w związku z tym Gmina Dzikowiec okazuje położenie nieruchomości w terenie bez obowiązku wskazania granic szczegółowych, których wyznaczenie nabywca ponosi na własny koszt.

W księdze wieczystej KW TBIK/00019601/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kolbuszowej, Wydział Ksiąg Wieczystych prawo własności w/w nieruchomości wpisane jest na rzecz Gminy Dzikowiec w całości. Na nieruchomości nie ciążą żadne obciążenia i zobowiązania.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 51 500,00 zł ( słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych ) Wysokość wadium: 5 150,00 zł ( słownie: pięć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych )

Na przedmiotową nieruchomość brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Dzikowiec utracił ważność 31 grudnia 2003r.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w terminie i miejscu wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu oprócz wpłacenia wadium jest ponadto przedłożenie Komisji przetargowej przed otwarciem przetargu następujących dokumentów:

I.Osoby fizyczne uczestniczące w przetargu powinny posiadać dokument tożsamości, przedstawiciele osób prawnych przystępujących do przetargu oprócz dokumentu tożsamości zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej aktualny wypis z rejestru handlowego potwierdzający status firmy / akt założycielski / oraz stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania osoby prawnej na przetargu. Osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa, upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

  1. W przypadku wspólników spółki cywilnej - aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowodów tożsamości wspólników spółki i stosownych pełnomocnictw.
  2. W przypadku osoby będącej cudzoziemcem, oprócz dokumentów o których mowa w pkt 1 - 2 należy przedłożyć zezwolenie na osiedlenie się lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, akt zawarcia związku małżeńskiego z obywatelem polskim lub inne dokumenty potwierdzającego legalny pobyt na terytorium RP.


Wszystkie dokumenty wymienione w pkt 1-3 należy przedkładać w oryginale oraz sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym sprzedawanej nieruchomości oraz warunkami przetargu w tym z regulaminem przetargu.

Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się ze stanem prawnym nieruchomości, stanem technicznym budynków oraz przebiegiem sieci uzbrojenia terenu.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyższej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy osoba, która wygra przetarg uchyla się od zawarcia umowy żaden z uczestników przetargu ustnego nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia aktu notarialnego.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu celem zawarcia aktu notarialnego lub nie dokona wpłaty wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Osoba ustalona kandydatem na nabywcę nieruchomości zostanie zawiadomiona o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej na 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Wadium może być wnoszone tylko w pieniądzu.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: l/odwołania przetargu, 2/zamknięcia przetargu, 3/unieważnienia przetargu, 4/zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu należy wnosić w pieniądzu najpóźniej do dnia 10.12.20I8r. na konto Urzędu Gminy Dzikowiec nr 27 91591010 2003 3000 0039 0006 w BS Głogów Małopolski, o/ Dzikowiec z dopiskiem „Wadium - działka nr 42/2".

Za datę dokonania wpłaty, przyjmuje się datę wpływu wadium na ww. rachunek.

Wadium nie podlega oprocentowaniu.

Wpłata wadium przez uczestnika jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z nieruchomością jej stanem prawnym oraz warunkami przetargu i warunkami nabycia nieruchomości.

Termin i miejsce przetargu:

Przetarg odbędą się w dniu 14.12. 2018r. o godz. 1000 w Urzędzie Gminy Dzikowiec (pokój nr 22) - sala narad.

Cena oferowana w przetargu jest ceną sprzedaży i powinna być wpłacona w gotówce jednorazowo na konto Urzędu Gminy Dzikowiec nr 38 91591010 2003 3000 0039 0002 w BS Głogów Małopolski, o/ Dzikowiec przed zawarciem umowy notarialnej nie później, niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.

Nieruchomość zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1Oa lit. a i b ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. 2017r., poz. 1221 ze zm.).

Koszty zawarcia aktu notarialnego i inne związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości, w tym koszty taksy notarialnej i koszt związane z postępowaniem wieczysto-księgowym ponosi nabywca w całości.

Niestawiennictwo w miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego podanym w zawiadomieniu uprawnia organizatora do odstąpienia od zawarcia umowy i zatrzymania wadium.

Przetarg zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Zastrzeżenie:

Wójt Gminy Dzikowiec zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych, informując o tym na piśmie poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu, w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie internetowej Urzędu.

Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Dzikowiec, pokój Nr 11 lub 28 teł. /17/ 744 21 09 lub 17/2274508.

Dzikowiec dnia 08.11. 2018r.

  • Data aktualizacji: 2024-07-16 11:27
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 281 233