Ogłoszenia

Wójt Gminy Dzikowiec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do zamiany, położonych na terenie miejscowości Nowy Dzikowiec i Dzikowiec.

Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami 
( jednolity tekst  Dz. U. z 2021r,. poz. 1899 )

 

Wójt  Gminy Dzikowiec

 

podaje do publicznej wiadomości  wykaz  nieruchomości gruntowych, przeznaczonych  do zamiany,  położonych    na terenie  miejscowości Nowy Dzikowiec i Dzikowiec.

 

Lp.

Położenie

nieruchomości 

( obręb )      

Numer działki

Powierzchnia

łączna

 w m2

Opis użytków    zgodnie
z ewidencją gruntów

Określenie wartości prawa własności nieruchomości gruntowych jako podstawy ustalenia warunków zamiany nieruchomości

w  zł - netto

1.

Nowy Dzikowiec

Nowy Dzikowiec

Dzikowiec

66/17

67/6

1068/17

1147

          PsV,  RVI

38 900,00

2.

Nowy Dzikowiec

Nowy Dzikowiec

67/5

66/16

1144

RVI

38 800,00

3.

  Dzikowiec

   Dzikowiec

     1196/11

      1196/26

           1316

           Ps V

           52 900,00

 

Przeznaczone do zamiany działki stanowiące własność Gminy Dzikowiec ( nr 66/17, 66/16, 67/5, 67/6  obrębu Nowy Dzikowiec i działka nr 1068/17 obrębu Dzikowiec ) są położone na terenie miejscowości Nowy Dzikowiec i Dzikowiec, gm. Dzikowiec. Działki położone są we wzajemnym sąsiedztwie. Działki w kompleksie dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działki obecnie niezabudowane, użytki rolne, nieuzbrojone. Sąsiedztwo działek stanowią tereny dla zabudowy jednorodzinnej, tereny rolne, dalej tereny leśne. Dostęp do działek z drogi gminnej.  

 

W księgach wieczystych: KW TB1K/00014630/9, TB1K/00028758/3, TB1K/00044249/0 prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Kolbuszowej IV Wydział Ksiąg Wieczystych prawo własności  nieruchomości ( działek nr 66/17, 66/16, 67/5, 67/6  obrębu Nowy Dzikowiec i działki nr 1068/17 obrębu Dzikowiec ) wpisane jest  na rzecz Gminy Dzikowiec - bez obciążeń i zobowiązań.

 

Przedmiotowe działki mienia gminnego zostaną zamienione na działki oznaczone w ewidencji gruntów obrębu Dzikowiec numerami: 1196/11, 1196/26 o łącznej powierzchni 0,1316 ha, dla których przez Sąd Rejonowy  w Kolbuszowej IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta TB1K/00022185/3. Działki położone są we wzajemnym sąsiedztwie w miejscowości Dzikowiec. Dostęp do działek z dróg gminnych ( ul. Szkolna i ul. Sportowa ). Teren działek płaski, uzbrojony – woda, kanalizacja, gaz, e.e. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dzikowiec działki położone są w terenie dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej.

 

Działki stanowiące własność Gminy Dzikowiec będące przedmiotem zamiany zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonego Uchwałą Nr X/55/2011 Rady Gminy Dzikowiec z dnia 27 maja 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego  w miejscowości Dzikowiec i Nowy Dzikowiec opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 124  z dnia 08 sierpnia 2011r. są przeznaczone dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – MN

 

Zamiana nieruchomości następuję za dopłatą, której wysokość jest równa różnicy wartości zamienianych nieruchomości. 

                                                                                                             

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni, w którym można zgłaszać do Wójta Gminy Dzikowiec wnioski dotyczące wystawionych do zamiany nieruchomości. Wykaz wywieszono w siedzibie Urzędu Gminy Dzikowiec , a także zamieszczono na stronach internetowych Urzędu Gminy Dzikowiec 36-122 Dzikowiec ul. Dworska 62. Ponadto informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

 

Szczegółowych informacji  o  nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Dzikowiec – pokój  nr 11 lub 28 - telefonicznie  pod numerem: (17) 744 –21- 09.

 

 

Dzikowiec, dnia 22.03.2022r.

 

  • Ogłoszenie

    załączył: Administrator , Administrator dnia 2022-03-22 13:24

  • Data aktualizacji: 2024-07-16 11:27
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 282 993