Ogłoszenia

Wójt Gminy Dzikowiec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonych w miejscowości Lipnica.

Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (  Dz. U. z 2021r., poz. 1899 )

 

 

Wójt  Gminy Dzikowiec

 

podaje do publicznej wiadomości  wykaz  nieruchomości gruntowych, przeznaczonych  do zbycia w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonych w miejscowości Lipnica.

 

 

Lp.

Numer działki

Powierzchnia

w ha

Przeznaczenie działki zgodnie
z ewidencją gruntów

Cena nieruchomości       w  zł  brutto

z podatkiem VAT

w wysokości 23%

 

1.

1084

0,02

dr, Ps Br III

7 306,20

 

 

 

 

Przeznaczone do sprzedaży nieruchomość gruntowa jest położona na terenie zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej i zagrodowej w  miejscowości Lipnica, gm. Dzikowiec. Dostęp do działki z drogi publicznej – powiatowej Majdan Królewski - Kopcie – Lipnica – Raniżów – Głogów Młp. Kształt działki wydłużony prostokąt, teren płaski. Z uwagi na powierzchnię działki oraz kształt nie jest możliwe samodzielne jej zagospodarowanie.

 

W księdze wieczystej KW TB1K/00017323/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kolbuszowej IV Wydział Ksiąg Wieczystych prawo własności w/w nieruchomości wpisane jest  na rzecz Gminy Dzikowiec w całości.

 

Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zadłużeń, ani nie ma ograniczeń w rozporządzaniu. Nie istnieje żadne niewykonane roszczenie prywatno – prawne osób trzecich, a nadto nie toczą się żadne postępowania administracyjne lub sądowe, których byłaby przedmiotem.

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Dzikowiec utracił ważność 31 grudnia 2003r.

Zgodnie z ewidencja gruntów działkę stanowią grunty oznaczone symbolem:  dr, Ps Br III.                                                                                                                      

Działka zostanie sprzedana w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej tj. działki numer: 1083 obrębu Lipnica, zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.   o gospodarce nieruchomościami (  Dz. U. z 2021r.,  poz. 1899 ).

 

Cena sprzedawanej nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność.

 

Sprzedaż nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w ewidencji gruntów.

 

Ogłoszenie zostaje wywieszone na okres 21 dni, w którym można zgłaszać do Wójta Gminy Dzikowiec wnioski dotyczące wystawionej do zbycia nieruchomości.

 

Wykaz został udostępniony i opublikowany w dniu 26.04 2022r.

 

Szczegółowych informacji  o  nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Dzikowiec – pokój  nr 11 lub 28 - telefonicznie  pod nr: 17/744 –21- 09

 

 

Dzikowiec, dnia 26.04.2022r.

  • Data aktualizacji: 2024-07-16 11:27
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 281 253