Ogłoszenia

Odwołanie przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej

O D W O Ł A N I E

przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej

 

Wójt Gminy Dzikowiec, 36-122 Dzikowiec, ul. Dworska 62 działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2023r., poz. 344 ) odwołuje I ustny przetarg nieograniczony wyznaczony na dzień 16.06.2023r. godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Dzikowiec, 36-122 Dzikowiec, ul. Dworska 62 ( sala narad nr 22 ) na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Dzikowiec, składającej się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów obrębu Dzikowiec numerem działki: 1068/27 (księga wieczysta TB1K/00044249/0) położonej  w miejscowości Dzikowiec i obrębu Nowy Dzikowiec numerem działki: 67/16  (księga wieczysta TB1K/00028758/3) położonej w miejscowości Nowy Dzikowiec    o łącznej powierzchni 0,1188 ha.

 

Powodem odwołania przetargu jest brak uregulowanych stosunków wodnych na gruncie dotyczących przedmiotowej nieruchomości gruntowej  z nieruchomościami przyległymi.

 

Podmioty, które wpłaciły wadium w wysokości określonej w ogłoszeniu  o przetargu otrzymają zwrot kwoty w ciągu 3 dni roboczych na numer konta bankowego, z którego została dokonana wpłata.

 

Informację o odwołaniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dzikowiec   36-122 Dzikowiec, ul. Dworska 62, stronach internetowych – Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzikowiec, tablicach ogłoszeń w miejscowości Dzikowiec i Nowy Dzikowiec, informację w prasie.

 

Wójt Gminy

Józef Tęcza

 

Dzikowiec, 14.06.2023r.

  • Data aktualizacji: 2024-07-16 11:27
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 283 069