Ogłoszenia

Informacja o wnioskach wybranych do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Informacja  o wnioskach wybranych do dofinansowania
z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

 

W związku uchwałą Nr XLIX/345/2023 Rady Gminy Dzikowiec z dnia 24 lutego 2023r.
w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, podmioty uprawnione mogły ubiegać się za pośrednictwem Gminy Dzikowiec o udzielenie dotacji na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków i opieki nad zabytkami lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22.

Wójt Gminy Dzikowiec informuje, iż  w  wyniku naboru wpłynęły 3 wnioski
o dofinansowanie na następujące zadania:

  1. Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku „Dworek
    i park w Wilczej Woli”.
  2. Prace budowlano-konserwatorskie przy zabytkowym kościele parafialnym p.w. św. Mikołaja w Dzikowcu.
  3. Prace budowlano-konserwatorskie przy zabytkowym kościele parafialnym p.w. św. Michała Archanioła w Spiach.

 

Wójt Gminy Dzikowiec Zarządzeniem Nr 26/2023 powołał Komisję w przedmiocie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.  W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej i merytorycznej wniosków przez Komisję, Wójt Gminy Dzikowiec podjął decyzję o złożeniu wszystkich
4 wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Jednocześnie informujemy, że zgłoszenie ww. projektów przez Gminę Dzikowiec
w ramach II naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. W przypadku nieuzyskania przez Gminę Dzikowiec dofinansowania (promesy inwestycyjne udzielane przez BGK) dotacje nie zostaną przyznane.

 

 

 

Dzikowiec, dn. 14.08.2023r.

  • Data aktualizacji: 2024-06-21 14:05
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 229 001