Ogłoszenia

Zawiadomienie o zebraniu całościowo materiałów i uzgodnień w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w technologii rur z PVC, PE na działkach nr ew. 3592, 3591/2, 3591/4, 3591/3, 3590, 3588, 3587, 3586, 3584, 3578, 3579, 3577, 3576, 3573, 3575/2, 3572, 3571, 3570, 3569, 3568, 3567, 3566/1, 3566/2, 3565, 3564, 3563, 3561, 3560, 6064, 3551, 3559, 3515, 3516, 3519, 3520, 3521, 3522, 3524, 3525, 3526, 3527, 3528, 3529, 3470, 3471, 3472, 3487, 3488, 3489, 3490, 3491, 3492, 3493, 3512, 3513, 3514, 3511, 3510, 3508/3, 3509, 3508/2, 3508/1, 3507, 3506, 3532, 3538, 3539, 3546, 3547, 3548, 3549/1, 3549/2, 3552, 3550, 3554/1, 3553, 3555, 3557, 3554/4, 3556/2, 3558, 3562, 3594, 3611, 3610, 3609, 3608, 3607, 3606, 3605, 3612/1, 3612/2, 3556/1, 3554/3, 3545, 3689, 3613/4, 3533/1, 3530, 3459, 3517, 3518, 3458, 3455 i 3444/1 w miejscowości Wilcza Wola gm. Dzikowiec i na działkach nr ew. 432 i 434 w miejscowości Stary Nart gm. Jeżowe.

GP.6733.10.2021                                                                                                                                                                   Dzikowiec, 15.12.2021 r.

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

           Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 22.10.2021 r. Gminy Dzikowiec 36-122 Dzikowiec ul. Dworska 62 zostały zebrane całościowo materiały i uzgodnienia w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w technologii rur z PVC, PE na działkach nr ew. 3592, 3591/2, 3591/4, 3591/3, 3590, 3588, 3587, 3586, 3584, 3578, 3579, 3577, 3576, 3573, 3575/2, 3572, 3571, 3570, 3569, 3568, 3567, 3566/1, 3566/2, 3565, 3564, 3563, 3561, 3560, 6064, 3551, 3559, 3515, 3516, 3519, 3520, 3521, 3522, 3524, 3525, 3526, 3527, 3528, 3529, 3470, 3471, 3472, 3487, 3488, 3489, 3490, 3491, 3492, 3493, 3512, 3513, 3514, 3511, 3510, 3508/3, 3509, 3508/2, 3508/1, 3507, 3506, 3532, 3538, 3539, 3546, 3547, 3548, 3549/1, 3549/2, 3552, 3550, 3554/1, 3553, 3555, 3557, 3554/4, 3556/2, 3558, 3562, 3594, 3611, 3610, 3609, 3608, 3607, 3606, 3605, 3612/1, 3612/2, 3556/1, 3554/3, 3545, 3689, 3613/4, 3533/1, 3530, 3459, 3517, 3518, 3458, 3455 i 3444/1 w miejscowości Wilcza Wola gm. Dzikowiec i na działkach nr ew. 432 i 434 w miejscowości Stary Nart gm. Jeżowe.

            Zgodnie z art. 49 i 49a KPA informuję, że zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu w postepowaniu administracyjnym w powyższej sprawie, będzie następować w formie publicznego obwieszczenia.  

            Zgodnie z art. 49a KPA organ może dokonywać zawiadomienia o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej w formie obwieszczenia, jeżeli w postepowaniu bierze udział więcej niż dwadzieścia stron. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

           W związku z powyższym od daty ogłoszenia/otrzymania, można w Urzędzie Gminy Dzikowiec ul. Dworska 62, 36-122 Dzikowiec, pokój 24 w poniedziałek w godzinach 8:00 do 16:00 oraz od wtorku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30 w terminie 14 dni od dnia ukazania zawiadomienia zapoznać się z dokumentami, po tym terminie zostanie wydana decyzja (stawiennictwo nieobowiązkowe).

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Gmina Dzikowiec, ul. Dworska 62, 36-122 Dzikowiec
  2. Strona internetowa BIP oraz tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Dzikowiec.
  3. Tablica ogłoszeń w miejscowości Wilcza Wola.
  4. Wójt Gminy Jeżowe - tablica ogłoszeń w miejscowości Stary Nart.
  5. Aa

Pouczenie:
W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej
o każdej zmianie swego adresu ( art. 41 § 1 K.p.a.).

W razie zaniedbania obowiązku  określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny ( art. 41 § 2 K.p.a.).

 

  • Data aktualizacji: 2024-07-16 11:27
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 281 251