Rok 2020

Nabór na stanowiska: Instruktor ds. sprzętu rehabilitacyjnego oraz doradca ds. sprzętu rehabilitacyjnego

  Dzikowiec 2020-03-03

Gmina Dzikowiec - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzikowcu ogłasza nabór na dwa stanowiska:

Instruktor ds. sprzętu rehabilitacyjnego oraz doradca ds. sprzętu rehabilitacyjnego

Dwie osoby w projekcie unijnym pt. .„Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Gminy Dzikowiec”, konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-0032/18 RPO WP na lata 2014-2020, Działanie nr 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Wymagania i niezbędne dokumenty.

1.1 Zakres zadań/obowiązków przewidzianych dla „Instruktora ds. sprzętu rehabilitacyjnego ‘ na ½ etatu obejmuje m.in.:

 1. Prowadzenie i obsługa  wypożyczalni,
 2. Realizowanie  regulaminu wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego ,
 3. Przygotowanie pomieszczeń i ustawienie zakupu sprzętu  rehabilitacyjnego,
 4. Ewidencja dostępnego w wypożyczalni sprzętu ,
 5. Sporządzanie umów użyczania nieodpłatnego sprzętu realizacyjnego, pielęgnacyjnego, wspomagającego wraz z ze szczegółowym zakresem obowiązków każdej ze stron umowy.
 6. Prowadzenie ewidencji osób które wypożyczyły  sprzęt oraz ewidencji umów  i ich egzekwowanie,
 7. Prowadzenie ewidencji usług (nadawanie  nr katalogowych,)
 8. Inwentaryzacja sprzętu,
 9. Ocena stanu technicznego,
 10. Obsługa  komputera i drukarki.
 11. Promocja sprzętu rehabilitacyjnego,
 12. Współpraca  z Kierownikiem , asystentem projektu   oraz  pracownikami socjalnym OPS Dzikowiec.

1.2. Zakres zadań/obowiązków przewidzianych dla „Doradca ds. sprzętu rehabilitacyjnego„ na ½ etatu obejmuje m.in:

 1. Prowadzenie ewidencji usług (nadawanie  nr katalogowych,)
 2. Inwentaryzacja sprzętu,
 3. Ocena stanu technicznego,
 4. Kierowanie do drobnych naprawa i remontów  sprzętu rehabilitacyjnego ewentualnych  napraw gwarancyjnych)
 5. Wydawanie sprzętu rehabilitacyjnego,
 6. Udzielanie informacji osobom niepełnosprawnym w doborze  sprzętu,
 7. Trening samoobsługi z użyciem  wypożyczonego sprzętu oraz przygotowywanie warunków do opieki domowej,
 8. Zapewnienie  transportu sprzętu rehabilitacyjnego oraz dojazd instruktora  do miejsca zamieszkania  osób niepełnosprawnych  w celu nauki  obsługi sprzętu.
 9. Kontrola  stanu wypożyczonego sprzętu rehabilitacyjnego na miejscu u osoby wypożyczającej.
 10. Współpraca  z Kierownikiem , asystentem projektu   oraz  pracownikami socjalnym OPS Dzikowiec.

1.3. Charakter wymagań na stanowisku pracy dla „Instruktora ds. sprzętu rehabilitacyjnego„:

1.3.1  Wymagania konieczne - formalne:

 • Obywatelstwo polskie.
 • Prawo jazdy kat. B i do dyspozycji samochód osobowy.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.

           1.3.2.Wymagania merytoryczne:

 • Wykształcenie: minimum średnie,
 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • Doświadczenie w pracy biurowej.
 • Znajomość przepisów prawa w zakresie projektów unijnych

1.4. Charakter wymagań na stanowisku pracy  dla „Doradca ds. sprzętu rehabilitacyjnego„

 

          1.4.1. Wymagania konieczne - formalne:

 • Obywatelstwo polskie.
 • Prawo jazdy kat. B i do dyspozycji samochód osobowy.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.

           1.4.2. Wymagania merytoryczne:

 • Wykształcenie: minimum średnie,
 • Znajomość obsługi sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego,
 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • Doświadczenie w pracy biurowej.
 • Znajomość przepisów prawa w zakresie projektów unijnych.

1.5. Cechy osobowości:

Zaangażowanie, dokładność, samodzielność – własna inicjatywa, kreatywność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, kultura osobista, umiejętność analitycznego myślenia, odporność na stres oraz umiejętność pracy  w grupie.

 

1.6 Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Wymiar czasu pracy –  ½  etat.
 2. Rodzaj umowy – umowa o pracę na czas określony ( marzec 2020 do  kwiecień 2021- okres realizacji projektu).
 3. Miejsce pracy: Biuro  Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w Wilczej Woli           
  ul. ks. Sokoła 4 - Gmina Dzikowiec.

 

1.7. Oferty pisemne kandydatów powinny zawierać:             

 • List motywacyjny,
 • Kwestionariusz osobowy wg. załącznika nr 1 i nr 2 do ogłoszenia .
 • Kopie dokumentów poświadczających kwalifikacje i doświadczenie.
 • Oświadczenia : o posiadanych uprawnieniach praw jazdy i zdolności do czynność prawnych i pełnienia praw publicznych.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem oraz klauzulą:

„wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w treści dokumentów aplikacyjnych, na potrzeby toczącego się podstępowania rekrutacyjnego”

 

 

 

 

Oferty należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzikowcu w Urzędzie Gminy Dzikowiec  36-122 Dzikowiec ul. Dworska 62 , pokój nr 2   w zamkniętej kopercie z napisem:

„Nabór na stanowisko: Instruktora sprzętu rehabilitacyjnego” w projekcie unijnym  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.03.2020r. do godz. 9.00.

Oferty należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzikowcu w Urzędzie Gminy Dzikowiec  36-122 Dzikowiec ul. Dworska 62 , pokój nr 2  w zamkniętej kopercie  z napisem:

„Nabór na stanowisko:  Doradca sprzętu rehabilitacyjnego” w projekcie unijnym w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.03.2020r. do godz. 9.00.

 

 

Uwzględnione będą tylko oferty , które zostały złożone w w/w terminie.

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE NABORU

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzikowcu z siedzibą pod adresem ul. Dworska  62, 36-122 Dzikowiec . Numer telefonu: 17 744  21 07 adres email: gopsdzikowiec@onet.pl. W imieniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzikowcu obowiązki administratora sprawuje Kierownik.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Imię i nazwisko: Tomasz Piszczek, adres email: inspektor.odo@gminadzikowiec.pl  

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWY PRAWNE

Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na wybrane stanowisko pracy.

Podstawę prawną przetwarzania danych kandydatów na stanowiska pracownicze oraz stażystów stanowi:

- w przypadku danych podawanych obligatoryjnie: art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 221 §1 oraz §2 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

- w przypadku danych przekazywanych dobrowolnie: art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz przepisy art. 221a i art. 221b Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

Podstawę prawną przetwarzania danych osób rekrutowanych w celu zawarcia umowy zlecenie, umowy o dzieło, praktykantów i wolontariuszy stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz:

- w przypadku zleceniobiorców: art. 3531 w zw. art. 734-751 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;

- w przypadku przyjmujących: art. 3531 w zw. z art. 627-646 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;

- w przypadku praktykantów: art. 3531 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;

- w przypadku wolontariuszy: art. 3531 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny w zw. z przepisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - w szczególności art. 42, 43 i 44.

Wszelkie dane nadmiarowe, podawane zwyczajowo przez kandydatów w treści ich zgłoszeń aplikacyjnych, przetwarzane są wyłącznie na podstawie ich dobrowolnej zgody. Zgoda wyrażana jest poprzez zamieszczenie stosowanej informacji w treści dokumentów aplikacyjnych i może zostać wycofana w każdej chwili.

ODBIORCY DANYCH

Dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT (takich jak hosting) oraz dostawcom systemów informatycznych lub agencjom pracy tymczasowej (w przypadku podjęcia decyzji o zatrudnieniu za jej pośrednictwem).

Ponadto, dane osobowe będą mogły zostać udostępnione podmiotom, które na podstawie przepisów prawa mogą uzyskać do nich dostęp (np. sądy, Policja, prokuratura).

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe kandydatów, których oferty zostały odrzucone w trakcie naboru, zostaną wybrakowane lub odesłane kandydatom po zakończeniu procesu rekrutacyjnego. Reguła ta wynika z zasady ograniczenia przechowywania, o której mowa w art. 5 ust. 1 lit. e) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Dane osobowe kandydatów, których oferty zostały zakwalifikowane do zawarcia umowy będą przechowywane przez okres jej trwania, a następnie przez okres zależny od wybranej formy zatrudnienia.

- Dane osobowe kandydatów, którzy zdecydują się na nawiązanie stosunku pracy będą przechowywane przez okres zatrudnienia, a następnie przez 10 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy wygasł lub uległ rozwiązaniu. Zasada ta wynika z treści art. 94 ust. 9b Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy oraz art. 125a ust. 4a Ustawy z dnia z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

- Dane osobowe zleceniobiorców będą przechowywane przez okres trwania umowy, a po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu przez 6 lat. Zasada ta wynika z art. 118 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Okres ten jest stosowany w celu obrony przed nieuzasadnionymi roszczeniami związanymi z wykonaniem umowy zlecenie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Ponadto, listy płac, karty wynagrodzeń albo inne dowody, na podstawie których następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty zleceniobiorców zgłoszonych do ubezpieczeń do dnia 31 grudnia 2018 r. przechowywane będą 50 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, zaś w przypadku zleceniobiorców zgłoszonych do ubezpieczeń po dniu 31 grudnia 2018 r. przechowywane będą 10 lat od końca roku kalendarzowego w którym umowa uległa rozwiązaniu lub wygaśnięciu.

Jeżeli administrator złożył raport informacyjny ZUS RIA, okres przechowywania list płac, kart wynagrodzeń oraz innych dowodów, na podstawie których następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty wynosi 10 lat od końca roku kalendarzowego w którym złożono raport. Okres ten obejmuje wówczas wszystkich zleceniobiorców.

Zasady te wynikają z art. 125a Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a także z art. 51u Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

- Dane osobowe przyjmujących i wolontariuszy będą przechowywane przez okres trwania umowy, a po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu przez 6 lat. Zasada ta wynika z art. 118 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Okres ten jest stosowany w celu obrony przed nieuzasadnionymi roszczeniami związanymi z wykonaniem umowy o dzieło lub umowy o wolontariat na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Na warunkach Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) podmiotom danych przysługują następujące prawa:

 1. - dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO);
 2. - do sprostowania danych (art. 16. RODO);
 3. - do usunięcia danych (art. 17 RODO);
 4. - do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
 5. - do przenoszenia danych (art. 20 RODO);
 6. - do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO);
 7. - prawo do niepodlegania procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania (art. 22 RODO).

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Podmiotom danych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim ich zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Polskim organem nadzoru jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą pod adresem 00 - 193 Warszawa, ul. Stawki 2, adres email: kancelaria@uodo.gov.pl.

PRAWO WYCOFANIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH

Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje wyłącznie w odniesieniu do danych nadmiarowych, czyli takich, którym nie można przypisać atrybutu niezbędności do celów związanych z zamiarem zawarcia umowy (udział w postępowaniu rekrutacyjnym) oraz zawarciem i wykonaniem umowy.

Przykładem takich danych jest wizerunek kandydata, informacje o jego zainteresowaniach; aktywności społecznej, niezwiązanej z wykonywanym zawodem; bądź inne informacje na temat kandydata, zwyczajowo zamieszczane w dokumentach aplikacyjnych, które nie są bezpośrednio związane z prowadzonym postępowaniem rekrutacyjnym.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe pochodzą bezpośrednio z ofert przesyłanych przez kandydatów chcących wziąć udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. Administrator prowadzi postępowanie rekrutacyjne zgodnie z zasadą minimalizacji danych oraz ograniczenia przechowywania. Oznacza to, że wymaga podania wyłącznie takich danych, które są niezbędne do wyboru najlepszej oferty oraz zawarcia i wykonania umowy.

Wszelkie dane nadmiarowe, przesyłane przez Kandydatów w treści aplikacji, przetwarzane są na podstawie dobrowolnej zgody, którą wyrażają przesyłając dokumenty opatrzone stosowną informacją, np. „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w treści dokumentów aplikacyjnych, na potrzeby toczącego się podstępowania rekrutacyjnego”.

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI ORAZ PROFILOWANIU

Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 • Data aktualizacji: 2024-07-16 11:27
 • |
 • Licznik odwiedzin: 4 283 102