Rok 2021

Asystent Rodziny - umowa zlecenie obejmująca 50 godzin miesięcznie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzikowcu  36-122 Dzikowiec ul. Dworska 62 ogłasza  nabór   na stanowisko Asystenta rodziny (umowa zlecenie).


Informacje o umowie: umowa zlecenie obejmująca 50 godzin miesięcznie.

 1. Wymagania kwalifikacyjne
 1. wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna,
 2. wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną,
 3. wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną,
 4. kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,
 5. kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
 6. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 8. umiejętność podejmowania decyzji,
 9. zdolność i otwartość na komunikowanie się,
 10. poczucie odpowiedzialności,
 11. prawo jazdy kat. B,

II. Wymagania dodatkowe;

 1. znajomość regulacji prawnych z zakresu: wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, przepisów o ochronie danych osobowych,
 2. umiejętność prowadzenia pracy z podopiecznym,
 3. wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
 4. znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami,
 5. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
 6. umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,
 7. odpowiedzialność, odporność na stres,
 8. .mile widziane doświadczenie na stanowisku asystenta rodziny .

 

 1. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie w okresie lipiec – grudzień 2021r.

Zakres wykonywanych zadań: świadczenie usług asystenta rodziny na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

IV. Wymagane dokumenty :


Osoby zainteresowane pracą na stanowisku asystent rodziny mogą składać dokumenty:

- CV i -list motywacyjny ,

-kwestionariusz osobowy,

-kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie zawodowe,

- podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji - (załącznik do   

  ogłoszenia),

- oświadczenia kandydata – (załącznik do ogłoszenia).

 -dokumenty należy składać osobiście w terminie do dnia 30 czerwca 2021 roku do godz. 14,00   w  Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzikowcu  pokój nr 2 w godzinach pracy od 8-15,00  w zaklejonej kopercie z tytułem: „Oferta pracy na stanowisko asystenta rodziny”,

-wszystkie kopie dokumentów należy  potwierdzić „za zgodność z oryginałem”.

 

Zastrzegamy sobie prawo do zaproszenia na rozmowę wybranych kandydatów. Przystępując do rekrutacji podajesz swoje dane dobrowolnie.

Dzikowiec 23.06.2021

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzikowcu 

Urszula Hahn

 • Data aktualizacji: 2024-07-16 11:27
 • |
 • Licznik odwiedzin: 4 281 200