Sesja Rady Gminy Dzikowiec

Portal Mieszkańca wraz z Uchwałami Rady Gminy    http://dzikowiec.esesja.pl/ 

 

Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. W jej skład wchodzi 15 radnych. Rozpatruje ona i rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji, określone art.18 ustawy o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach i przepisach wykonawczych.

Rada gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez jej przewodniczącego zgodnie z planem pracy, nie rzadziej niż raz na kwartał. Informacja o terminie, miejscu i porządku obrad podawana jest do wiadomości publicznej.

Działalność rady gminy jest jawna, obywatele mają prawo wstępu na sesje. Organizowanie pracy rady gminy i prowadzenie jej obrad jest zadaniem przewodniczącego rady. Z przebiegu sesji sporządza się protokół. Podjęte przez radę gminy uchwały przechowuje się w urzędzie gminy wraz z protokołami z sesji i ewidencjonuje w rejestrze.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

W celu wykonania zadań Gmina tworzy jednostki organizacyjne, w tym zakłady i jednostki budżetowe. Tworzenie, likwidacja lub reorganizacja jednostek organizacyjnych następuje w drodze uchwały Rady.

Rada uchwala statuty tworzonych gminnych jednostek organizacyjnych. Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych zatrudnia i zwalnia wójt, będący ich zwierzchnikiem służbowym.

I Sesja Rady Gminy Dzikowiec VIII Kadencji

  • Data aktualizacji: 2024-07-16 11:27
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 283 168