Wybory ławników sądowych

Wybory ławników sądowych na kadencję 2024-2027

Ogłoszenie o wyborach ławników sądowych na kadencję 2024-2027

 

Informacja

Wójta Gminy Dzikowiec

z dnia 05 czerwca 2023r.

W związku z upływająca z dniem 31 grudnia 2023 r. kadencja ławników sądów powszechnych, bieżący rok jest równocześnie rokiem, w którym odbywają się wybory ławników sądowych do sadów powszechnych na kadencję 2024-2027.

Zgodnie z treścią przepisu art. 160 § 1 i § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku (Dz.U. z 2023 r., poz. 217 ze zm.) ławników do sądu okręgowego oraz sądów rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów w głosowaniu tajnym, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.   

W związku z tym Prezes Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu zwrócił się do Rady Gminy w Dzikowcu z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników na nową czteroletnią kadencję, podając liczbę ławników przewidzianych z terenu naszej gminy:

 • do Sądu Rejonowego w Kolbuszowej ogółem 1 osoba,
 • do Sądu Rejonowego w Mielcu ogółem 1 osoba

       - w tym do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 1 osoba,

 • do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu ogółem 0 osób.

 

Informacje ogólne

Uprzejmie informujmy wszystkich zainteresowanych mieszkańców, że z upływem kadencji ławników wybranych w roku 2019 i zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023, poz. 217 ze zm.) Rada Gminy w Dzikowcu jesienią bieżącego roku dokona wyboru ławników na lata 2024 – 2027.

Ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów - w głosowaniu tajnym. Przed przystąpieniem do wyborów rada gminy powołuje zespół, który przedstawia na sesji rady gminy swoją opinię
o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

 

 

 

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

 1. Na podstawie art. 158 - Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1)   posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2)   jest nieskazitelnego charakteru,

3)   ukończył 30 lat,

4)   jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

5)   nie przekroczył 70 lat,

6)   jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

7)   posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe. 

Do orzekania  w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególna znajomość spraw pracowniczych.

Na podstawie art. 159 - Ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,

6) duchowni,

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

8) funkcjonariusze Służby Więziennej,

9) radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie. 

 

III. Na podstawie art. 162 § 1 - Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji, tj. do dnia 30 czerwca 2023 r.

 1. Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia.

Zgodnie art. 162 § 2. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia

dołącza się następujące dokumenty:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

 2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

 3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

 4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

 5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Ponadto do zgłoszenia kandydata na ławnika :

-    dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

-    dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości pozostawia się bez biegu.

Uwaga:

- Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.

- Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

- Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

- Rady gmin zasięgają od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie informacji o kandydatach na ławników. Informacje o kandydacie na ławnika uzyskuje się i sporządza na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.

 

Szczegółowe informacje oraz wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika i wzory pozostałych dokumentów można odebrać w Urzędzie Gminy Dzikowiec, pokój nr 11 lub pobrać ze strony internetowej http://gminadzikowiec.pl/16-bip.html  w zakładce wybory ławników.

Zgłoszenia kandydatów należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Dzikowiec, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2023 r.

 

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

TEMAT: WYBORY ŁAWNIKÓW.

KOGO DOTYCZY INFORMACJA: KANDYDAT NA ŁAWNIKA

 1. Kto wykorzystuje dane (administrator): Wójt Gminy Dzikowiec
 2. Kontakt: Dworska 62, 36-122 Dzikowiec, tel. 17 227 45 08, e-mail: ugdzikowiec@dzikowiec.itl.pl 
 3. Inspektor ochrony danych:odo@gminadzikowiec.pl
 4. Kim jest inspektor ochrony danych: inspektor jest specjalistą z zakresu ochrony danych osobowych.
 5. Cel wykorzystania danych: organizacja i przeprowadzenie wyborów na ławników sądów powszechnych.
 6. Podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia.
 7. Skąd pochodzą dane osobowe: kandydaci na ławników – zgłoszenia dokonywane przez: prezesów właściwych sądów; stowarzyszenia; inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz grupę co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy; osoby udzielające poparcia kandydatom na ławników – bezpośrednio od nich samych (każda z tych osób dobrowolnie podaje swoje dane udzielając poparcia).
 8. Kategorie danych: administrator pozyskał dane osobowe kandydatów na ławników w zakresie: imię, nazwisko, nazwisko rodowe, imiona rodziców, nazwisko rodowe matki, PESEL, NIP, data i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, adres do korespondencji, telefon, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, przynależność do organizacji zawodowych, numer i seria dowodu osobistego.
 9. Kto otrzyma dane: dostawca programu do elektronicznego zarządzania dokumentacją; operatorzy pocztowi; kancelarie adwokackie, radcowskie i doradztwa prawnego, którym zlecono świadczenie pomocy prawnej, członkowie Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników, Rada Miejska w Kańczudze, Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie - od którego Rada Miejska w Kańczudze uzyskuje informacje o kandydatach na ławników oraz prezesi właściwych sądów powszechnych - w celu dokonania czynności administracyjnych związanych z organizacją pracy tych sądów (dotyczy osób wybranych na funkcję ławnika).
 10. Okres przechowywania danych: 5 lat.
 11. Dlaczego tak długo: Okres 5-letni wynika z Ustawy z dnia z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

W przypadku pozostałych kandydatów, którzy nie zostali wybrani na ławników - dane osobowe będą przechowywane przez okres 60 dni od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. Po upływie tego terminu, w przypadku braku odbioru kart przez kandydata lub zgłaszającego, dokumenty te zostaną protokolarnie zniszczone przez powołaną w tym celu komisję – zgodnie z § 5.  Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia.

 1. Przysługujące prawa:

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWO

NA CZYM POLEGA

ZASTRZEŻENIA

JAK SKORZYSTAĆ

Dostępu do danych

Prawo do uzyskania informacji o tym czy administrator dysponuje danymi zainteresowanej osoby, jakie są to dane oraz jak są wykorzystywane. Informacje przekazuje się w formie notatki.

Prawo dostępu do danych nie polega na przekazaniu kopii dokumentacji. Dostęp do niektórych informacji może być ograniczony, jeżeli wymaga tego ochrona praw i wolności innych osób. Przed udzieleniem dostępu do danych, administrator może żądać dodatkowych informacji, celem zweryfikowania czy udziela dostępu do danych właściwej osobie.

Złóż wniosek – dane kontaktowe znajdują się w punkcie 1. i 2.

Sprostowania danych

Prawo do poprawiania nieprawidłowych danych, aktualizacji nieaktualnych oraz uzupełniania niekompletnych.

Może być potrzebne okazanie dokumentu potwierdzającego prawdziwość danych – np. dowodu osobistego lub dyplomu stwierdzającego posiadanie określonych kwalifikacji.

Złóż wniosek – dane kontaktowe znajdują się w punkcie 1. i 2.

Usunięcia danych

Prawo do bycia zapomnianym – żądania, by dane dotyczące zainteresowanej osoby zostały skasowane.

Przysługuje wyłącznie, gdy: dane zainteresowanej osoby nie są już potrzebne lub są wykorzystywane niezgodnie z prawem albo w konkretnym przypadku istnieje prawny obowiązek ich usunięcia.

Złóż wniosek – dane kontaktowe znajdują się w punkcie 1. i 2.

Ograniczenia przetwarzania

Prawo do żądania, by dane nie były więcej wykorzystywane w określonym celu.

Przysługuje wyłącznie, gdy: zainteresowana osoba kwestionuje prawidłowość swoich danych lub jeśli jej dane są wykorzystywane niezgodnie z prawem lecz zainteresowana osoba sprzeciwia się ich usunięciu lub gdy dane zainteresowanej osoby nie są już potrzebne lecz są one potrzebne tej osobie do dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

Złóż wniosek – dane kontaktowe znajdują się w punkcie 1. i 2.

Skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Prawo do zawiadomienia organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych o naruszeniu prawa.

Składając skargę należy wskazać na kogo składa się skargę oraz opisać na czym polega naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych.

Skontaktuj się z Urzędem Ochrony Danych Osobowych.

 1. Czy muszę podać dane: udostępnienie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym [vide pkt. 6].
 2. Konsekwencje odmowy: w przypadku kandydata na ławnika – odrzucenie kandydatury w drodze uchwały.
  W przypadku osób popierających kandydata na ławnika – nieważność udzielonego poparcia.
 3. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji: nie dotyczy.
 4. Profilowanie: nie dotyczy.

 

 • Data aktualizacji: 2024-07-16 11:27
 • |
 • Licznik odwiedzin: 4 282 846