Poniżej 130 000 zł w roku 2021

Zapytanie ofertowe o cenę posiłków dla dzieci uczęszczających do Klubu Dziecięcego "Magiczny Zakątek" w Lipnicy w okresie od 03.01.2022 r. - 31.12.2022 r.

K.D 1/Z.O/2021                                                                                                                                                                          Lipnica, 07.12.2021 r.

 

Zapytanie ofertowe

 

Klub Dziecięcy „Magiczny Zakątek” w Lipnicy kieruje zapytanie ofertowe o cenę posiłków dla dzieci uczęszczających do Klubu Dziecięcego „Magiczny Zakątek” w Lipnicy w okresie od 03.01.2022 r. - 31.12.2022 r. ( z wyłączeniem dwutygodniowego urlopu wakacyjnego – w miesiącach letnich, dni świątecznych oraz dni ustawowo wolnych )

 

 1. Zamawiający:

 

  Klub Dziecięcy
„Magiczny Zakątek” w Lipnicy
Lipnica 279

36-123  Lipnica

 

NIP:  814168 9887

 

 

 1. Przedmiot i opis przedmiotu zamówienia

 

1) Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, ugotowanie i dostarczenie całodziennych posiłków dla dzieci w wieku od 1 roku życia do 3 roku życia do Klubu Dziecięcego „Magiczny Zakątek” w Lipnicy.


2) Ilość posiłków (dostawa tylko w dni robocze) – dla 20 dzieci.

Ilość posiłków będzie zgodna z ilością uczestników klubu dziecięcego oraz z frekwencją dzieci w placówce.


3) Okres dostarczania posiłków: od poniedziałku do piątku we wszystkie dni robocze przez okres 1 roku począwszy od 03 stycznia 2022 r.


4) Adres dostawy: Lipnica 279, 36 – 123 Lipnica


5) Godzina dostawy posiłków:
- śniadania codziennie do godziny 8.45
- II śniadanie codziennie do godziny 10.15
- obiad (zupa, II danie,  napoje) codziennie  do godziny 11.20
- podwieczorek codziennie do godziny 13.50

6) Warunki świadczenia usługi:


- posiłki powinny być przygotowane w uzgodnieniu z dietetykiem oraz konsultacji z rodzicami dzieci.
- do klubu dziecięcego powinno być dostarczane szczegółowe menu z opisem poszczególnych składników z uwzględnieniem alergii dziecięcych zgłoszonych przez rodziców.
- dzieci powinny być objęte opieką dietetyka, oraz w ramach żywienia powinna być prowadzona kampania edukacyjna, wzmacniająca w dzieciach nawyki dobrego żywienia.
- liczba wydanych posiłków uzależniona będzie od frekwencji dzieci w klubie. O liczbie wydawanych posiłków w danym dniu Wykonawca informowany będzie do wspólnie ustalonej godziny.
- posiłki będą przygotowywane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi żywności, w szczególności zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2006, Nr 171, poz. 1225), normami żywieniowymi wg Instytutu Żywienia i Żywności, jak również przepisami prawa w zakresie higieny żywienia norm HACCP oraz zgodnie z aktualnymi wymaganiami dla danej grupy wiekowej wynikającymi z aktualnymi normami żywienia dla populacji polskiej opracowanej przez Instytut Żywności i Żywienia im. Prof. dra. med. Aleksandra Szczygła w Warszawie.

Posiłki powinny być przygotowywane o najwyższym standardzie, na bazie produktów o najwyższej jakości i normami bezpieczeństwa zgodnymi ze standardami HACCP, w jakości i konsystencji potraw odpowiednich dla wieku dzieci. Posiłki i produkty gotowe muszą spełniać wymogi żywieniowe zalecane przez Instytut Matki i Dziecka dla dzieci w wieku do 3 lat. Posiłki nie mogą być przygotowywane z półproduktów. Posiłki powinny być przygotowywane z zachowaniem diet pokarmowych w zależności od indywidualnych potrzeb dzieci, zgodnie z informacją otrzymaną od Zamawiającego (np. posiłki z zaleceniami diety bezmlecznej i bezglutenowej, uwzględnienie indywidualnych potrzeb alergików) - posiłki będą dostarczane przez Wykonawcę własnym transportem, w specjalistycznych termosach do przewożenia posiłków i opakowaniach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury. Cena zostanie obliczona w taki sposób, że będzie to cena stała bez względu na to, jaka będzie frekwencja w danym dniu. Cena będzie zawierała ponadto wszelkie podatki, opłaty i koszty wynikające z realizacji zamówienia.

 

7) Wykonawca w ramach świadczonych usług zobowiązany jest do współpracy z Kierownikiem Klubu Dziecięcego „Magiczny Zakątek” w Lipnicy.

 

8) Jadłospis powinien zawierać nazwy dań, nazwy produktów wchodzących w skład potraw, wielkość porcji w gramach oraz wartość kaloryczną. Jednocześnie winien być ułożony w taki sposób, by w trakcie dekady ( tj. 10 dni)  posiłki się nie powtarzały.

 

9) Jadłospis z uwzględnieniem gramatury oraz kaloryczności wydawanych posiłków będzie układany przez Wykonawcę na okres jednego tygodnia do przodu i dostarczany Kierownikowi. Wszelkie zmiany w jadłospisie sugerowane przez Zamawiającego będą brane pod uwagę przez Wykonawcę. Sprawy organizacyjne związane z bezpośrednim wydawaniem posiłków dzieciom korzystającym z dożywiania obciążają Kierownika Klubu Dziecięcego.

 

10) Harmonogram dostarczania posiłków Wykonawca ustali z Kierownikiem.

 

11) Wykonawca ma w cenie oferty ująć wszelkie koszty, w tym także koszty transportu, w okresie wykonywania zamówienia.

 

12) Przewożone posiłki w termosach gastronomicznych zapewniających utrzymanie temperatury spożywania potraw oraz posiadających odpowiednie atesty Państwowego Zakładu Higieny lub Zakładu Badania Żywności i Przedmiotu Użytku lub innego podmiotu uprawnionego.

 

13) Wykonawca zobowiązany jest transportować i wydawać posiłki w sposób zgodny z przepisami sanitarnymi właściwymi ze względu na rodzaj prowadzonej działalności.

 

14) Wykonawca winien posiadać uprawnienia do świadczenia usług cateringowych lub gastronomicznych, w rozumieniu i na zasadach wskazanych w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować personelem posiadającym stosowne kwalifikacje i niezbędne badania lekarskie i zdolnym do wykonywania zamówienia oraz znajdować się w sytuacji ekonomiczne i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia, co zostanie potwierdzone odpowiednim dokumentem dołączonym do oferty załącznik Nr 2.

 

15) Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za przestrzeganie przez osoby wykonujące w jego imieniu zamówienia w pełnym zakresie obowiązujących przepisów BHP, ochrony ppoż. oraz higieniczno-sanitarnych. Odpowiada on za ich działania własne oraz ponosi odpowiedzialność prawną i materialną wobec osób trzecich za naruszenie ww. przepisów oraz w zakresie wykonywanej usługi (tj., jakości produktów i przygotowania posiłków, ich zgodności z obowiązującymi normami oraz wymagań higieniczno-sanitarnych i porządkowych).

 

16) Do obowiązków Wykonawcy należy także codzienny odbiór pojemników i odpadów pokonsumpcyjnych, niezależnie od ich ilości. W przypadku awarii lub innych nieprzewidzianych zdarzeń Wykonawca zobowiązany jest zapewnić posiłki o nie gorszej, jakości z innych źródeł, na swój koszt.

 

  

 1. Wymagania ogólne;

 

 1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wyprodukowane i wydane posiłki.
 2. Ustala się następujące warunki płatności za wykonaną usługę:
 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za faktycznie dostarczoną ilość posiłków wg stawek określonych w ofercie. Liczba posiłków będzie ustalona przez Kierownika Klubu Dziecięcego na podstawie imiennych wykazów uczęszczających do klubu dzieci.
 4. Cena brutto posiłków nie będzie waloryzowana w okresie trwania umowy.
 5. Zapłata należności za dostarczone posiłki odbywać się będzie w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturach w ciągu 14 dni od daty przedłożenia faktury do Klubu Dziecięcego.
 6. Podstawą zapłaty będą faktury obejmujące należność za dany miesiąc wystawiane przez Wykonawcę do 5-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy dana faktura i przekazane do Zamawiającego.
 7. Płatności faktury będą dokonywane przelewem w ciągu 14 dni od daty jej dostarczenia do Klubu Dziecięcego.

 

 1. Opis sposobu przygotowania ofert
  1. Ofertę należy przygotować zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr.1 do zapytania ofertowego.
  2. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej.
  3. Dokumenty i zaświadczenia do oferty mają być w formie oryginałów bądź kserokopii poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.
  4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną.
  5. Zaleca się by strony ofert były ponumerowane spięte w sposób zapobiegający ich zdekompletowaniu.

 

 1. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających możliwość udziału w postępowaniu
  1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  2. Aktualna decyzja z Sanepidu zezwalająca na prowadzenie usług cateringowych.
  3. Oświadczenie Wykonawcy, o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  4. Oświadczenie Wykonawcy zamówienia, że dysponuje potencjałem technicznym i zasobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
  5. Oświadczenie Wykonawcy zamówienia, że znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

 1. Wymagany termin realizacji zamówienia: od 03.01.2022 r. do 31.12.2022 r. z uwzględnieniem przerwy urlopowej – 10 dni – w miesiącach letnich, dni świątecznych i dni ustawowo wolnych.

 

 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium:

Cena brutto posiłków - 100 %

 1. Cena posiłków obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy.
 2. Cena posiłku winna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
 3. Rozliczenia będą w złotych polskich.

 

8. Cena podana przez Wykonawcę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie podlega waloryzacji w okresie jej trwania

 1. Miejsce, termin złożenia oferty i opis udziału w postępowaniu:

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego: Klub Dziecięcy „Magiczny Zakątek” w Lipnicy, Lipnica 279, 36 – 123 Lipnica w terminie do 21.12.2021 r. do godziny 9.00 osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty.

2. Ofertę należy złożyć w zamkniętym i nieprzezroczystym opakowaniu zaadresowanym na adres zamawiającego z dopiskiem „Oferta na gotowanie i dostarczenie posiłków do Klubu Dziecięcego „Magiczny Zakątek” w Lipnicy".

3. O udzielenie zamówienia mogą starać się wykonawcy, którzy spełniają warunki:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności gospodarczej, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,

- dysponują potencjałem technicznym i zasobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- spełniają wymogi o których mowa w pkt 5 zapytania ofertowego.

4. Oferta złożona po terminie określonym w pkt 1 nie będzie rozpatrywana.

5. Wykonawca zamówienia może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed terminem upływu jej składania bez podania przyczyn.

6. Zamawiający może unieważnić zapytanie ofertowe bez podania przyczyn.

7. Otwarcie ofert nastąpi 21.12.2021 r. o godz. 09.15 w siedzibie Klubu Dziecięcego „Magiczny Zakątek” w Lipnicy".

 

 1. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:

-Pani Małgorzata Wit – Kierownik Klubu Dziecięcego „Magiczny Zakątek” w Lipnicy".

tel. 609016776 

 

 1. Integralna częścią zapytania ofertowego stanowią następujące załączniki:

1. Załącznik nr 1 - " Formularz ofertowy",

2. Załącznik nr 2 - " Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu",

3. Wzór umowy.

 

 

 

 

 

 

 

KIEROWNIK

                                                                       Klubu Dziecięcego „Magiczny Zakątek” w Lipnicy
                                                                                                                     
Małgorzata Wit

 • Data aktualizacji: 2024-07-16 11:27
 • |
 • Licznik odwiedzin: 4 281 396