Petycje

Z dniem 6 września 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195), która określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.

Przedmiot petycji

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

Kto może złożyć petycję

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów - w interesie: publicznym, podmiotu wnoszącego petycję albo podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

Forma wniesienia petycji

Petycję składa się w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów – przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.

Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

Treść petycji

Petycja powinna zawierać:

1) oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;

2) wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;

3) oznaczenie adresata petycji;

4) wskazanie przedmiotu petycji.

Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego zawiera także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu. Podmiot, o którym mowa powyżej wyraża zgodę na złożenie w jego interesie petycji w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda jest dołączana do petycji.

Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego - w przypadku gdy petycja jest składana w interesie podmiotu trzeciego.

Termin rozpatrzenia petycji

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji we wskazanym terminie, termin ten ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż do 3 miesięcy. Postępowanie w sprawie petycji kończy się zawiadomieniem podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem - w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Petycja wielokrotna

W świetle uregulowań ww. ustawy, jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji przez podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna). W takim przypadku, na stronie internetowej podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji lub urzędu go obsługującego ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia. Termin rozpatrzenia petycji wielokrotnej liczy się od dnia upływu okresu, o którym mowa powyżej.

W przypadku petycji wielokrotnej sposób jej załatwienia jest ogłaszany na stronie internetowej podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji lub urzędu go obsługującego. Ogłoszenie to zastępuje zawiadomienie podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia.

Petycja w interesie publicznym

 

Lp.

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach)

Treść petycji

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Przewidywany termin załatwienia sprawy 

Zasięgane   opinie 

Odpowiedź na petycje

1.

radca prawny Konrad Cezary Łakomy

CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy              

ul. Onyksowa 11/1, 20-582 Lublin 

Petycja w interesie publicznym

1)wdrożenie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów

2) wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za egzekwowanie tej polityki

3) wprowadzenie mechanizmu kontroli naruszeń wspomnianej polityki

4) ustanowienie konsekwencji za nieprzestrzeganie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów 

21.08.2019 r.

zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesiące od dnia złożenia petycji

Odpowiedź na petycje

2.

Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego

Prezes Zarządu: Robert Łaniewski

Treść petycji

Petycja w sprawie wdrożenia w Urzędzie Gminy Dzikowiec procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów- dot. płatności bezgotówkowych.Petycja w sprawie wdrożenia w Urzędzie Gminy Dzikowiec procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów- dot. płatności bezgotówkowych.

15.10.2019 r. 

zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesiące od dnia złożenia petycji

3.

Renata Sutor ul.Rynek 8B , 34-700 Rabka Zdrój

Treść petycji

Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego

28.11.2019 r.

zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesiące od dnia złożenia petycji

 

Odpowiedź na petycje

4.

Renata Sutor ul.Rynek 8B , 34-700 Rabka Zdrój

Treść petycji

Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego

06.12.2019r. 

zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesiące od dnia złożenia petycji

 

Odpowiedź na petycje

5.

Koalicja: Polska Wolna od 5G

Treść petycj

Petycja w interesie publicznym

24.03.2020r.

zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesiące od dnia złożenia petycji

 

Odpowiedź na petycje

6.

Renata  Sutor     

ul.Rynek 8B , 34-700 Rabka Zdrój                                         

Treść petycji                                                      

PETYCJA w interesie 
publicznym w zakresie 
zmiany przepisów 
prawa miejscowego
(wprowadzenie lokalnej „tarczy  antykryzysowej”)                                                                                                                  

02.04.2020r.   

zgodnie z art. 10 
ust. 1 ustawy o
petycjach, nie 
później niż w 
terminie 3 miesiące 
od dnia złożenia 
petycji

 

Odpowiedź na petycje

 

7.

Żak-Gratkowska Maria

Treść petycji

Petycja w interesie publicznym

24.04.2020r.

zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesiące od dnia złożenia petycji

 

 

8.

SMEbusiness.pl Sp. z o.o

Domaniewska 47/10

02-672 Warszawa

 

Treść Petycji

Petycja w interesie publicznym

07.08.2020

zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesiące od dnia złożenia petycji

 

Odpowiedz na petycje

9.

 Joanna Stec-Machowska

SMEbusiness.pl Sp. z o.o

ul.Domaniewska 47/10

02-672 Warszawa

Treść Petycji 

 Akcja do świetlic wiejskich, socjoterapeutycznych, kulturalnych, placówek wsparcia dziennego, szkół podstawowych posiadających świetlice

 26.10.2020

 zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesiące od dnia złożenia petycji

 

Odpowiedź na petycje

10.

 Fundacja Tradycyjne Podkarpacie mała k/Ropczyc 136, 39-107 Niedźwiada 

Treść petycji

 Petycja w interesie publicznym 

 14.12.2020r.

 zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesiące od dnia złożenia petycji

 

 

11.

 

Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO

Anna Szmelcer, Przewodnicząca, Jagiellońska 21

44-100 Gliwice

e-mail: polskawolnaodgmo@o2.pl

http://www.polskawolnaodgmo.org/

 List otwarty

Uzupełnienie

  Petycja w interesie publicznym 

 05.01.2021r.

18.01.2021 r.

 zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesiące od dnia złożenia petycji

 

 Odpowiedź na petycje

12.

 Krzysztof Kukliński
62-023 Kamionki, ul. Szafirowa 109

Tresc petycji

Wycofanie petycji

 Petycja w interesie publicznym 

19.01.2021r.

06.02.2021 r.

 zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesiące od dnia złożenia petycji

 

 

13.

Stowarzyszenie " Jesteśmy u siebie"

Łąka 260 H,

36-004 Trzebownisko

 Treść petycji

 Petycja w interesie publicznym 

23.02.2021 r.

 zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesiące od dnia złożenia petycji

 

 Odpowiedź na petycje

Odpowiedź na petycje

Odpowiedź na petycje

14.

 

Teresa Garland – Zaprzysiężony Prezydent Obywatelski Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu
Konstytucyjnego – adres: Skr.poczt.88, ul. Żwirki i Wigury 13A, 32-050 Skawina, adres mailowy:
teresagarlandartist@protonmail.ch, tel. 697357009,                                                        

Treść Petycji

 

Petycja o poparcie Rządu Tymczasowego TRS NP SKK 

 D170 2021 02 23                                                                

 03.03.2021

  zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesiące od dnia złożenia petycji

 

 Odpowiedź na petycje

15.

 Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO

Treść petycji

 Petycja w interesie publicznym

 18.03.2021

 zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesiące od dnia złożenia petycji

 

 Odpowiedź na petycje

 

16.

 Stowarzyszenie Polska Wolna od        GMO

Treść  petycji

 Petycja w interesie  publicznym

 07.05.2021         

zgodnie z art.
10 ust. 1
ustawy o
petycjach,
nie później                   
niż w terminie
3 miesiące
od dnia złożenia
petycji

                    

 Odpowiedź
na petycje

 

17

Treść petycji

  Petycja w interesie publicznym

07.06.2021

zgodnie z art.
10 ust. 1
ustawy o
petycjach,
nie później
niż w terminie
3 miesiące
od dnia złożenia
petycji

          

         

 

18

Fundacja im. Nikoli Tesli, ul. Ploteriacka 3/28, 15-449 Białystok

Treść petycji

Uzupełnienie 22.12.2021

 

Uzupełnienie 12.01.2022

  Petycja w interesie publicznym

21.12.2021

zgodnie z art.
10 ust. 1
ustawy o
petycjach,
nie później
niż w terminie
3 miesiące
od dnia złożenia
petycji

          

          

 

19.

Cech Zdnunów Polskich

Treść petycji

Petycja w sprawie naprawy
programów ochrony powietrza  

04.03.2022       

zgodnie z art.
10 ust. 1
ustawy o
petycjach,
nie później
niż w terminie
3 miesiące
od dnia złożenia
petycji                    

             

            

 

20.

Szulc-Efekt sp. z o.o.
ul.Poligonowa 1, 04-051 Warszawa

Treść petycji

Wdrażanie środków poprawy
efektywności energetycznej

04.05.2022 r.

zgodnie z art.
10 ust. 1
ustawy o
petycjach,
nie później
niż w terminie
3 miesiące
od dnia złożenia
petycji   

                             

                

 

21

Polskie Stowarzyszenie
Producentów Styropianu

ul. Puławska 72 lok.1

02-603 Warszawa

 

Szul-Efekt sp z o.o.

Prezes Zarządu - Adam Szulc

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

Treść petycji

Współdziałanie z Gminą w zakresie corocznego
wdrażania obowiązkowych, wskazanych przez
Ustawodawce środków popreawy efektywności energentycznej

15.07.20222

zgodnie z art.
10 ust. 1
ustawy o
petycjach,
nie później
niż w terminie
3 miesiące
od dnia złożenia
petycji   
Odpowiedź
na petycje

 

22

Teresa Garland – Zaprzysiężony Prezydent Obywatelski Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu
Konstytucyjnego – adres: Skr.poczt.88, ul. Żwirki i Wigury 13A, 32-050 Skawina, adres mailowy:
teresagarlandartist@protonmail.ch, tel. 697357009,                 

Treść petycji

Petycja w sprawie sworzenia zmilitaryzowanych odddziałów Samoobrony gminnej

16.08.20222

zgodnie z art.
10 ust. 1
ustawy o
petycjach,
nie później
niż w terminie
3 miesiące
od dnia złożenia
petycji   
Odpowiedź
na petycje

23

Szul-Efekt sp z o.o.

Prezes Zarządu - Adam Szulc

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

Treść petycji

Dbajmy o kobiety w ciązy - walczmy z ujemnym przyrostem naturalnym

29.09.20222

zgodnie z art.
10 ust. 1
ustawy o
petycjach,
nie później
niż w terminie
3 miesiące
od dnia złożenia
petycji   
Odpowiedź
na petycje

 

24

Szul-Efekt sp z o.o.

Prezes Zarządu - Adam Szulc

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

Treść petycji

Treść petycji

Wszyscy zmieniajmy Administrację na lepsze

29.09.20222

zgodnie z art.
10 ust. 1
ustawy o
petycjach,
nie później
niż w terminie
3 miesiące
od dnia złożenia
petycji   
Odpowiedź
na petycje
  • Data aktualizacji: 2024-07-16 11:27
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 282 822