Pomoc społeczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzikowcu

ul. Dworska 62, 36-122 Dzikowiec
strona www: http://www.gopsdzk.webd.pl/
e-mail: gopsdzikowiec@onet.pl
Telefon: 017 74 42 107
Faks: 017 74 42 107
Telefon komórkowy: 501 598 167

Informacje: telefony wewnętrzne: (221)
- kierownik GOPS (222)
- pracownik socjalny (243)
- księgowość i świadczenia rodzinne (223)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: Dożywianie dzieci w przedszkolach , uczniów w szkołach oraz osób starszych objętych wsparciem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzikowcu w okresie od 02.01.2018r. do 31.12.2018r.

Ogłoszenie nr 631835-N-2017
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: Dożywianie dzieci w przedszkolach , uczniów w szkołach oraz osób starszych objętych wsparciem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzikowcu w okresie od 02.01.2018r. do 31.12.2018r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, krajowy numer identyfikacyjny 69000892600000, ul. ul. Dworska  62 , 36122   Dzikowiec, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 177 442 107, e-mail gopsdzikowiec@onet.pl, faks 177 442 107.
Adres strony internetowej (URL): www.dzikowiec.itl.pl/bip
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający udzielający zamówień sektorowych
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.dzikowiec.itl.pl/bip

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.dzikowiec.itl.pl/bip

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofert nalezy przesłac pocztą,kurierem lub złożyć osobiscie
Adres:
GOPS Dzikowiec ul.Dworska 62 36-122 Dzikowiec

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dożywianie dzieci w przedszkolach , uczniów w szkołach oraz osób starszych objętych wsparciem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzikowcu w okresie od 02.01.2018r. do 31.12.2018r.
Numer referencyjny: GOPS.251.1.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przygotowanie, gotowanie oraz wydanie podopiecznym GOPS i uczniom w szkołach jednego jednodaniowego gorącego posiłku codziennie w dniach nauki szkolnej zgodnie z wykazem uczniów uprawnionych do korzystania z gorących posiłków sporządzonych przez GOPS w szkołach : 1. Zespole Szkół w Dzikowcu 2. Szkole Podstawowej w Wilczej Woli, 3. Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Mechowcu 4 Szkołach Podstawowych w Lipnicy, 5. Szkole Podstawowej w Spiach 6. Szkole Podstawowej w Kopciach z Oddziale Zerowym w Kopciach tj. w tygodniu : 2 razy zupa z wkładką i pieczywem i 3 razy drugie danie plus kompot/herbata. Przez ciepłe posiłki rozumie się : zupa z wkładem mięsnym, drugie danie powinno składać się z ziemniaków lub zamiennika (ryż, kasz, makaron) mięsa, ryby, surówki albo dania jarskie (np. naleśniki, kopytka, pierogi) lub dania półmięsnego (bigos, fasolka po bretońsku, łazanki z mięsem ,kapustą).Posiłki będą przygotowywane zgodnie z procedurami niezbędnymi do zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia z uwzględnieniem zapisów określonych w ustawie z 25.08.20106r o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 149 ) z uwzględnieniem gramatury posiłków dla dzieci i młodzieży oraz obowiązującymi przepisami wykonawczymi w ramach żywienia zbiorowego . W okresie kolejnych 10 dni posiłki nie mogą się powtarzać. Zakres zamówienia obejmuje 170 posiłków dziennie w dni nauki szkolnej. Przy czym liczba uczniów, osób starszych w ciągu roku może ulec zmianie zmniejszeniu lub zwiększeniu. 3.1.2. Przygotowanie w dniach nauki szkolnej dla dzieci zgodnie z wykazem uczniów uprawnionych do korzystania z gorących posiłków sporządzonych przez GOPS w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych codziennie jednego dwudaniowego gorącego posiłku tj. zupa z wkładką mięsną i pieczywo , drugie danie z kompotem oraz podwieczorek. Przez ciepłe posiłki rozumie się : zupa z wkładem mięsnym, drugie danie powinno składać się z ziemniaków lub zamiennika (ryż, kasz, makaron) mięsa, ryby, surówki albo dania jarskie (np. naleśniki, kopytka, pierogi) lub dania półmięsnego w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i zerowych tj: 1. Samorządowym Przedszkolu w Dzikowcu , 2. Samorządowym Przedszkolu w Mechowcu, 3. Dwóch Oddziałach Przedszkolnych w Wilczej Woli, 4.Dzwóch Oddziałach Przedszkolnych w Lipnicy, 5. Dwóch Oddziałach Przedszkolnych w Spiach dla wytypowanych przez GOPS dzieci, zgodnie z procedurami niezbędnymi do zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia z uwzględnieniem zapisów określonych w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 149) oraz obowiązującymi przepisami wykonawczymi do ustawy w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży. W okresie kolejnych 10 dni posiłki nie mogą się powtarzać. Zakres zamówienia obejmuje 30 posiłków dziennie w dni nauki przedszkolnej. Przy czym liczba dzieci w ciągu roku może ulec zmianie zmniejszeniu lub zwiększeniu. Przygotowanie i gotowanie posiłków winno odbywać się w kuchniach na terenie gminy Dzikowiec. 3.1.4 Wykonawca na własny koszt winien zapoznać się z miejscem realizacji zamówienia i warunkami najmu pomieszczeń do przygotowania, gotowania i wydawania posiłków. 3.1.5 Wydanie i spożywanie posiłków w formie dożywiania dzieci w przedszkolach i uczniów szkołach musi odbywać się na terenach szkół i przedszkoli, które należy uzgodnić z dyrektorami placówek oświatowych. 3.1.7 Na potwierdzenie dysponowania pomieszczeniami o których mowa w punkcie 3.1.4 w okresie od 02.01.2018r. do 31.12.2018r. należy przedłożyć oświadczenie wg załącznika nr 6 do SIWZ. 3.1.8. Posiłki mają być podawane uczniom i dzieciom w naczyniach wraz ze sztućcami , a osobom starszym w termosach. Brudne naczynia mają być uprzątnięte, umyte i wyparzone przez Wykonawcę natychmiast po spożyciu posiłku. 3.1.9 Zamawiający nie dopuszcza możliwości wydawania posiłków w jednorazowych naczyniach. 3.1.10 Posiłki, sposób jego przygotowania i gotowania muszą być sporządzone zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i warunków higieniczno-sanitarnych dla żywienia zbiorowego oraz przygotowane zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 594 z późn. zm ) oraz obowiązującymi przepisami wykonawczymi w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży. 3.1.11 Posiłki muszą być gorące, urozmaicone, smaczne i estetyczne. Muszą posiadać wymaganą przepisami kaloryczność oraz mają być wykonywane ze świeżych artykułów spożywczych posiadających aktualne terminy ważności. 3.1.12 Wymaga się bezwzględnego przestrzegania przepisów higieniczno-sanitarnych podczas przygotowywania i wydawania posiłków. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przygotowywania posiłków z półproduktów. 3.1.13 Zamawiający nie dopuszcza powtarzalności rodzajowo tych samych posiłków w okresach 2 tygodniowych (10 dni).Wykonawca będzie podawał jadłospis dożywianym dzieciom i uczniom w sposób zwyczajowo przyjęty w danej placówce oświatowej, z 3-dniowym wyprzedzeniem . 3.1.14 Wykonawca pierwszy jadłospis przedłoży Zamawiającemu do dnia 28 grudnia 2017r. do godz.12.00 na pierwsze 10 dni żywienia. Wykonawca nie może zaniżać wagi, kaloryczności posiłków pod groźbą zastosowania kar umownych, łącznie z zerwaniem umowy. 3.1.15 Posiłki muszą być przygotowywane i wydawane przez osoby posiadające odpowiednie zaświadczenia lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych oraz odpowiednie przygotowanie zawodowe. Wykonawca jest zobowiązany posiadać przez cały czas trwania umowy aktualną decyzję Powiatowego Inspektora Sanitarnego zatwierdzającą zakład do produkcji posiłków. 3.1.16 Wykonawca jest zobowiązany zapewnić sobie we własnym zakresie i na własny koszt miejsce przygotowania, gotowania i wydawania posiłków spełniające wymagania sanitarne na terenie gminy Dzikowiec. 3.1.17 Podana liczba dzieci, uczniów i osób starszych objętych dożywianiem jest szacunkowa i może ulec zmianom zwiększeniu lub zmniejszeniu bez zmiany ceny posiłku. 3.1.18 Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia liczby dożywianych dzieci, uczniów oraz osób starszych w zależności od potrzeb i wydanych decyzji administracyjnych na bezpłatny posiłek. Podana liczba dzieci, uczniów, osób starszych może ulegać zmianom np. z powodu zmian przepisów prawa pomocy społecznej, zmian liczby dzieci uczęszczających do szkoły/ przedszkola, zmiany zamożności społeczeństwa, chęci lub nie chęci korzystania z posiłków, absencji i innych powodów. Powyższa okoliczność nie może być powodem zerwania umowy bądź też powodem zmiany ceny posiłków. 3.1.19 Zmawiający przekaże Wykonawcy wykaz dzieci i uczniów oraz osób dorosłych na 3 dni przed rozpoczęciem dożywiania oraz na bieżąco w trakcie realizacji zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 55321000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
55320000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2018-01-02 2018-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonym w art. 22 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych wg. załącznika nr 3.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie, przygotowując i wydając co najmniej 200 posiłków dziennie przez okres co najmniej 6 miesięcy dla uczniów w szkołach lub o porównywalnym charakterze z przedmiotem zamówienia oświadczenie wg. załącznika nr 4.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej ,jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1ustawy; Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP wg. załącznika nr 5
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz usług wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączenie dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie wg.załącznika nr 4.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Oświadczenia o miejscu przygotowania posiłków wg.załącznika nr 6 Formularz ofertowy wg.załącznika nr 1
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
Miejsce wytwarzani/przygotowywania posiłków 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w umowie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w następujących przypadkach: a)zaistnienia siły wyższej (powódź, pożar, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, przerwy w dostawie energii elektrycznej itp.) mającej wpływ na realizację umowy. b) wystąpienia niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy istotnych okoliczności, których nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, które mają wpływ na terminy realizacji zamówienia. c) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy. 2. Zmiany w określeniu stron umowy, o ile zasadność tej zmiany wynika z przepisów prawa na skutek np. połączenia, przekształcenia lub zmiany firmy bądź siedziby strony. 3. Zmiany godzin wydawania posiłków. 4. Zmniejszenie liczby osób , które utraca uprawnienia do korzystania z posiłku w trakcie realizacji zamówienia. 5. Odstąpienie lub zmianę warunków umowy w przypadku zmian w ustawie o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. 6. Zmiany terminu realizacji umowy w przypadku potrzeby opóźnienia rozpoczęcia lub wstrzymania wykonywania zamówienia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego (np. przedłużającej się procedury udzielenia zamówienia publicznego).
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-12-21, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
  • Data aktualizacji: 2024-07-16 11:27
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 283 150