Raport o Stanie Gminy

Za rok 2023

R A P O R T      O    S T A N I E     G M I N Y     Z A    2023 ROK

  1. Podstawa prawna:

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Wójt Gminy Dzikowiec w załączeniu przedstawia raport o stanie Gminy Dzikowiec za 2023 rok.

  1. Procedura rozpatrywania raportu

Rada gminy rozpatruje raport, o którym mowa w ust. 1, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu wójtowi wotum zaufania rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu wójtowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania.

  1. Debata radnych

W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.

  1. Udział mieszkańców Gminy w debacie nad raportem:

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami przez, co najmniej 20 osób.
Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos
w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

 

Wzór zgłoszenia udziału w debacie stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy w budynku Urzędu Gminy Dzikowiec  w pokoju nr 11 w godzinach pracy urzędu: od poniedziałku  do piątku od godz. 7:30 do 15:30.

  • Data aktualizacji: 2024-07-12 13:14
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 275 108