Ogłoszenia

Wykaz nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do zbycia, położonych w miejscowości Nowy Dzikowiec i Dzikowiec.

Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

( Dz. U. z 2020r,. poz. 65 )

 

WÓJT GMINY DZIKOWIEC

 

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do zbycia, położonych w miejscowości Nowy Dzikowiec i Dzikowiec.

 

Lp.

Położenie nieruchomości

Numer działki

Powierzchnia łączna w nr

Oznaczenie działki zgodnie z ewidencją gruntów

Cena nieruchomości w zł

do której należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%

1.

Nowy Dzikowiec Dzikowiec

66/2 1068/6

1245

Ps,Ł,Lz,Ls

37 300,00

2.

Nowy Dzikowiec Dzikowiec

66/3 1068/7

1451

Ps,Ł,Lz,Ls

43 500,00

3.

Nowy Dzikowiec Dzikowiec

66/4 1068/8

1460

Ps,Ł,Lz,Ls

43 800,00

4.

Nowy Dzikowiec Dzikowiec

66/5 1068/9

1454

Ps,ł,Lz,Ls

43,600,00

5.

Nowy Dzikowiec

66/7

1143

R,Ł

36 100,00

6.

Dzikowiec

1068/11

840

Ps

27 800,00

7.

Nowy Dzikowiec

66/8

1198

R

37 800,00

8.

Nowy Dzikowiec Dzikowiec

66/9 1068/13

1223

Ps,R

38 600,00

9.

Nowy Dzikowiec Nowy Dzikowiec

66/13 67/2

1129

R

35 600,00

10.

Nowy Dzikowiec Nowy Dzikowiec

66/14 67/3

1141

R

36 000,00

11.

Nowy Dzikowiec Nowy Dzikowiec

66/15 67/4

1141

R

36 000,00

 

Przeznaczone do sprzedaży nieruchomości gruntowe są położone na terenie miejscowości Nowy Dzikowiec i Dzikowiec w jednym kompleksie. Teren działek płaski, nie użytkowany, nieuzbrojony. Nieruchomości posiadają możliwość dostępu do uzbrojenia ( woda, energia elektryczna, kanalizacja sanitarna, gaz ). Działki są o kształcie regularnym. Dostęp do działek od drogi powiatowej Jagodnik - Cmolas - Mechowiec - Dzikowiec. W terenie wydzielono drogi dojazdowe, obecnie nie urządzone / gruntowe /. Sąsiedztwo działek stanowi zabudowa jednorodzinna i zagrodowa, tereny rolne i leśne.

W księgach wieczystych TB1K/00028758/3, TB 1 K/00044249/0, TB1K/00014630/9 prowadzonych przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kolbuszowej prawo własności w/w nieruchomości wpisane jest na rzecz Gminy Dzikowiec - bez obciążeń i zobowiązań.

Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Dzikowiec terenu położonego w miejscowości Dzikowiec i Nowy Dzikowiec uchwalonego Uchwałą Nr X/55/2011 Rady Gminy Dzikowiec z dnia 27 maja 201 lr. przedmiotowe nieruchomości / działki / to tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - symbol MN.

Możliwość zagospodarowania terenu zgodnie z uchwalonym planem.

Nieruchomości mają być sprzedane w drodze przetargu. Rodzaj, miejsce i warunki przetargów zostaną podane do publicznej wiadomości w ogłoszeniu o przetargu. Sprzedaż nastąpi za cenę osiągniętą w przetargu powiększoną o należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami płatną przed zawarciem umowy notarialnej.

Ogłoszenie zostaje wywieszone na okres 21 dni w którym można zgłaszać do Wójta Gminy Dzikowiec wnioski dotyczące wystawionych do sprzedaży nieruchomości.

Szczegółowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Dzikowiec, 36-122 Dzikowiec ul. Dworska 62 - pokój nr 11 lub 28 - telefonicznie pod nr (17) 22-74-508 lub 744 -21-09

 

Dzikowiec, dnia 19.03.2020r.

  • Data aktualizacji: 2024-07-16 11:27
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 281 376