Ogłoszenia

Wójt Gminy Dzikowiec ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych stanowiących własność Gminy Dzikowiec

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU

Wójt Gminy Dzikowiec

 

ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych stanowiących własność Gminy Dzikowiec

 

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży są niezabudowane, gruntowe położone są na terenie miejscowości Nowy Dzikowiec i Dzikowie w kompleksie działek budowlanych. Teren działek płaski, nieużytkowany, porośnięty częściowo samosiejką drzew. Uzbrojenie częściowe tj; działek nr 67/10 i 67/11 obrębu Nowy Dzikowiec w sieć kanalizacji sanitarnej, działek  nr 1068/32 i 1068/33 obrębu Dzikowiec w sieć wodociągową.

Niezbędną infrastrukturę techniczną potrzebną do funkcjonowania zabudowy nabywca wykona własnym staraniem  w porozumieniu z właścicielami sieci.

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży posiadają kształt regularny w formie prostokąta.
Nieruchomości posiadają bezpośredni dostęp do drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej, która łączy się z drogą powiatową Cmolas – Mechowiec - Dzikowiec. Bezpośrednie sąsiedztwo działek stanowi teren zabudowy  jednorodzinnej i zagrodowej, tereny rolne i leśne.

 

Lp.

Położenie

nieruchomości

przeznaczonych

do sprzedaży

numer ewidencyjny działek z których się składa dana nieruchomość

Powierzchnia

nieruchomości
w m2

Oznaczenie użytków zgodnie z ewidencją gruntów

Wadium

w złotych

( 10% ceny wywoławczej ) )

Cena wywoławcza

w  złotych /brutto

z  podatkiem VAT

w wysokości 23%

Przetarg dnia

30.08.2022r.

godzina rozpoczęcia przetargu na daną nieruchomość

    1.

Nowy Dzikowiec   nr 67/10

Dzikowiec     

nr 1068/21

1166

RV,PsV,N,LzrRV

4 900,00

49 000,00

900

    2.

Nowy Dzikowiec  nr 67/11

Dzikowiec

nr 1068/22

1170

RV,PsV,LzrPsV,N

4 950,00

49 500,00

1000

 

     3,

 

Dzikowiec

działka nr

1068/32

 

 

 1172

 

 

PsV, N, LzrRV

 

 

4 970,00

 

 

                 49 700,00

 

 

         1100

 

 

     4.

Dzikowiec

działka nr 1068/33

 

 

 1168

 

PsV, N,, LzrRV

 

4 930,00

 

                 49 300,00

 

         1200

 

 

W księgach wieczystych: TB1K/00028758/3 ( działki nr 67/10, 67/11 obręb Nowy Dzikowiec ) i TB1K/00044249/0  ( działki nr 1068/21, 1068/22, 1068/32, 1068/33 obręb Dzikowiec ) prowadzonych przez Sąd Rejonowy  w Kolbuszowej, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prawo własności w/w nieruchomości wpisane jest na rzecz Gminy Dzikowiec w całości.

Na nieruchomościach nie ciążą żadne obciążenia i zobowiązania wobec osób trzecich.

 

Zgodnie z Miejscowym Planem Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego terenu położonego we wsi  Dzikowiec i Nowy Dzikowiec uchwalonego Uchwałą Nr X/55/2011 Rady Gminy Dzikowiec z dnia 27 maja 2011r. ogłoszonego    w Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego nr 124 z dnia 8 sierpnia 2011r. poz. 1880 przedmiotowe nieruchomości gruntowe / działki / to tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – symbol MN.

Możliwość zagospodarowania terenu zgodnie z uchwalonym planem.

  

Sprzedaż nieruchomości gruntowych następuje na podstawie danych z ewidencji gruntów i w związku z tym Gmina Dzikowiec okazuje położenie nieruchomości w terenie bez obowiązku wskazania granic szczegółowych, których wyznaczenie nabywca ponosi własnym staraniem i na własny koszt.

                                                                                                                      

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w terminie i miejscu wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu.

 

 

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu oprócz wpłacenia wadium jest ponadto przedłożenie Komisji przetargowej przed otwarciem przetargu następujących dokumentów:

1.Osoby fizyczne uczestniczące w przetargu powinny posiadać dokument tożsamości. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

2.W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie  o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

3.W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r, o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2017r., poz. 2278 ) do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Wszystkie dokumenty wymienione w pkt 1-3 należy przedkładać w oryginale oraz sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

 

Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu. że stan prawny i faktyczny sprzedawanej nieruchomości jest mu znany i nie wnosi w/w zakresie żadnych zastrzeżeń i roszczeń, jak również nie będzie ich wnosił w przyszłości i że wyraża zgodę na udostępnianie i przetwarzanie swoich danych osobowych na cele związane z przeprowadzeniem procedury przetargu.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości oraz regulaminem przetargu.

Przystąpienie do przetargu oznacza, że uczestnikowi przetargu znany jest stan prawny i faktyczny nieruchomości oraz że przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości.

 

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyższej  ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy:

  • osoba, która wygra przetarg uchyla się od zawarcia umowy przenoszącej własność
  • żaden z uczestników przetargu ustnego nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą

 

Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia aktu notarialnego.

 

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia  w miejscu i w terminie  podanym w zawiadomieniu  celem zawarcia aktu notarialnego lub nie dokona wpłaty wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Osoba ustalona kandydatem na nabywcę nieruchomości zostanie zawiadomiona o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej na 21 dni od dnia rozstrzygnięcia   przetargu.

Wadium  może być wnoszone tylko w pieniądzu.

Wadium  wpłacone  przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom zwraca się w terminie do trzech dni po zakończeniu przetargu.

Wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu należy wnosić  najpóźniej do dnia 23 sierpnia 2022r.  na konto Urzędu Gminy Dzikowiec nr 27 91591010 2003 3000 0039 0006 w BS Głogów Młp. o/ Dzikowiec z dopiskiem „Wadium  na przetarg - nieruchomość składająca się z działek nr …….. ”. W miejscu kropek należy wpisać numery  działek z pozycji 1 - 4, z których składa się nieruchomość na którą chcemy wpłacić wadium.

Wpłata wadium dotyczy wyłącznie tej nieruchomości, na którą zostanie wniesione - uwidocznione numery działek/działki nieruchomości, których dotyczy wpłata.

 

Błędne wypełnienie potwierdzenia wpłaty wadium skutkować będzie niedopuszczeniem potencjalnego uczestnika do przetargu dot. wskazanej nieruchomości gruntowej.

 

Na każdą nieruchomość wpłatę wadium należy wnieść oddzielnie.

Za datę dokonania wpłaty, przyjmuje się datę wpływu wymaganej kwoty wadium na ww. rachunek.

 

Wadium nie podlega oprocentowaniu.

 

 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2022r. w godz. 900, 1000 ,1100 ,,1200  w Urzędzie Gminy Dzikowiec – sala narad nr 22. Każda nieruchomość gruntowa jest przedmiotem oddzielnego przetargu.

Przetargi prowadzone będą bezpośrednio po sobie zgodnie z podaną wyżej kolejnością w godzinach wyznaczonych. poczynając od godziny 900.

Cena oferowana w przetargu jest ceną sprzedaży i powinna być wpłacona w pieniądzu na konto Urzędu Gminy Dzikowiec nr 38 91591010 2003 3000 0039 0002 w BS Głogów Młp. o/ Dzikowiec przed zawarciem umowy notarialnej. Cena nabycia nie podlega rozłożeniu na raty.

Na działkach nr 67/10, 67/11 obrębu Nowy Dzikowiec znajduje się sieć kanalizacji sanitarnej własności Gminy Dzikowiec, w związku z powyższym nabywca działek nr 67/10, 67/11 zobowiązuje się do nieodpłatnego ustanowienia w umowie sprzedaży na rzecz Gminy Dzikowiec na części działek nr 67/10, 67/11 nieodpłatnej służebności przesyłu tj. dla pasa gruntu o szerokości 4,0 m wzdłuż sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z załącznikiem graficznym.

Nabywca działek 67/10, 67/11 obrębu Nowy Dzikowiec zezwoli nieodpłatnie Gminie Dzikowiec oraz podmiotom działającym na jej zlecenie wejść i zająć część nabytej działki w zakresie niezbędnym do wykonania czynności i robót w celu budowy, przebudowy, modernizacji, wymiany, naprawy, konserwacji oraz kontroli sieci kanalizacji sanitarnej.

Na działkach nr 1068/32, 1068/33 obrębu Dzikowiec znajduje się sieć wodociągowa własności Gminy Dzikowiec,  w związku z powyższym nabywca działek nr 1068/32, 1068/33 zobowiązuje się do nieodpłatnego ustanowienia  w umowie sprzedaży na rzecz Gminy Dzikowiec na części działek nr 1068/32, 1068/33 nieodpłatnej służebności przesyłu tj. dla pasa gruntu o szerokości 4,0 m wzdłuż sieci wodociągowej zgodnie z załącznikiem graficznym.

Nabywca działek 1068/32, 1068/33 obrębu Dzikowiec zezwoli nieodpłatnie Gminie Dzikowiec oraz podmiotom działającym na jej zlecenie wejść i zająć część nabytej działki w zakresie niezbędnym do wykonania czynności i robót w celu budowy, przebudowy, modernizacji, wymiany, naprawy, konserwacji oraz kontroli sieci wodociągowej.

Przedmiotowe zobowiązanie zostanie wpisane nabywcy do umowy przenoszącej własność danej nieruchomości zgodnie z wynikiem przetargu.

Koszty zawarcia aktu notarialnego i inne (sądowe, skarbowe ) związane z przeniesieniem prawa własności ponosi kupujący  w całości.

Zastrzega się prawo odstąpienia od przetargu i jego unieważnienia w uzasadnionych przypadkach i z tego tytułu nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko sprzedającemu.

Przetarg zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  ( Dz. U. z 2014r., poz. 1490 ze zm. ).

Szczegółowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy  Dzikowiec, pokój Nr 11 lub 28  w godzinach pracy urzędu  oraz telefonicznie pod nr . /17/ 744 21 09.

Ogłoszenie o przetargu podano na stronach internetowych Urzędu Gminy Dzikowiec: www.gminadzikowiec.pl, www.gminadzikowiec.pl/16-bip.html  w zakładce ogłoszenia, jak również wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dzikowiec przy ul. Dworskiej 62, na tablicach ogłoszeń na terenie miejscowości Nowy Dzikowiec, Dzikowiec, a także wyciąg z ogłoszenia ukazał się w prasie.

 

Dzikowiec, dnia 20 lipca  2022r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna
Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych uczestników przetargu na zasadach określonych  w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.  Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej BIP urzędu: www.gminadzikowiec.pl/16-bip.html w zakładce RODO.

 

 

  • Data aktualizacji: 2024-07-16 11:27
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 281 256