Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM PISEMNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SPECJALNEGO - POŻARNICZEGO MARKI LUBLIN

Zdjęcie poglądowe 

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU OFERTOWYM PISEMNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SPECJALNEGO POŻARNICZEGO MARKI LUBLIN

 

Wójt Gminy Dzikowiec ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu specjalnego-  pożarniczego marki FS-LUBLIN

  1. Nazwa i siedziba właściciela :

Gmina Dzikowiec, ul. Dworska 62, 36-122 Dzikowiec, tel.17 7442109, fax 17 2274508

  1. Przedmiot sprzedaży:

Marka- FS- LUBLIN

Rodzaj pojazdu- samochód specjalny – pożarniczy

Nr rejestracyjny- RKL 98YT

Pojemność silnika- 2 417 cm3

Rok produkcji- 1999

Model- 352417

Nr fabryczny/ nr VIN: SUL352417X0015564

Ładowność- 1400 kg

Wskazanie licznika kilometrów- 80 249 km

Charakter wykorzystania - samochód ratowniczo-gaśniczy

Kolor- czerwony

Paliwo- olej napędowy

  1. Cena wywoławcza pojazdu – 4 200 zł brutto (słownie złotych: cztery tysiące dwieście 00/100)

Nie będą brane pod uwagę oferty o cenie niższej niż cena wywoławcza podana w ogłoszeniu, oferty z więcej niż z jedną ceną i oferty nieczytelne.

  1. Warunki uczestnictwa w przetargu :

Złożenie formularza ofertowego będącego załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia, w terminie do dnia 15.12.2023 r. do godz. 12:00.

Wymagany załączniki nr 1 wraz z wzorem umowy kupna-sprzedaży stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia, można pobrać  w siedzibie sprzedawcy w Urzędzie Gminy Dzikowiec, ul. Dworska 62, 36-122 Dzikowiec pokój 21 lub w formie elektronicznej ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Dzikowiec w zakładce „ Ogłoszenia".

Formularz ofertowy zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia zawiera : imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr tel., PESEL (dotyczy osób fizycznych), NIP (dotyczy osób prawnych), określenie ceny brutto, za którą oferent deklaruje nabycie oraz oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

Każdy oferent może złożyć jedną ofertę do dnia 15.12.2023 r. do godz. 12:00.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Oferta na zakup samochodu Specjalnego LUBLIN nr rejestracyjny RKL 98YT - nie otwierać przed dniem 15 grudnia 2023 r. godz. 12:00”.

Do oferty należy dołączyć dowód wniesienia wadium, które stanowi 5% ceny, wynoszące 210,00 zł. Wadium należy wpłacić Na konto 27 9159 1010 2003 3000 0039 0006.

Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent który wygrał przetarg uchyli się od zakupu w/w przedmiotu sprzedaży.

 

Po wyborze najkorzystniejszej oferty, dokonuje się  ogłoszenia wyników przetargu.

Oferent, który złożył najkorzystniejszą ofertę  zobowiązany jest do zapłaty za pojazd na konto sprzedającego.

Warunkiem wystawienia faktury VAT i podpisania przez Strony umowy będzie zaksięgowanie  zapłaty za pojazd na koncie bankowym Gminy Dzikowiec. Podpisanie umowy i wystawienie faktury VAT nastąpi w terminie do pięciu dni roboczych od zaksięgowania zapłaty za samochód. Z dniem podpisania umowy własność pojazdu zostanie przeniesiona na Nabywcę.

Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana uchyli się od zakupu, Sprzedający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

  1. Pozostałe informacje:

Oględzin pojazdu można dokonać na terenie Gminy Dzikowiec.

Uprawnionym do kontaktu w zakresie udostępnienia przedmiotu, oraz informacji z zakresu sprawności technicznej jest Pan Franciszek Zieliński oraz Pani Anna Płaza tel.17 744 21 09

Pojazd zostanie sprzedany osobie, która zaoferuje najwyższą cenę.

Rozpatrzenie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Dzikowiec ul. Dworska 62, 36-122 Dzikowiec w dniu 15.12.2023 o godz.13.00.

Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Józef Tęcza

Wójt Gminy

  • Data aktualizacji: 2024-06-21 14:05
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 228 973