Ogłoszenia

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Nowy Dzikowiec i Dzikowiec

Dzikowiec, 27.09.2022r.

                               

INFORMACJA

o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego

na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Nowy Dzikowiec i Dzikowiec

 

         Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości      ( Dz. U. z 2014r., poz. 1490 ze zm. ) Wójt Gminy Dzikowiec informuje, że w dniu 16 września 2022r. w Urzędzie Gminy Dzikowiec zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe w formie I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Nowy Dzikowiec i Dzikowiec, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek: 67/12  obrębu Nowy Dzikowiec ( księga wieczysta TB1K/000028758/3 ) i 1068/23 obrębu Dzikowiec ( księga wieczysta TB1K/00044249/0 ) o łącznej powierzchni 0,1170 ha stanowiącej własność Gminy Dzikowiec w całości.

 

Osoby dopuszczone do uczestnictwa w przetargu: 2

 

Osób niedopuszczonych – nie było.

 

Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej składającej się z działki nr 67/12 obrębu Nowy Dzikowiec i działki nr 1068/23 obrębu Dzikowiec o łącznej powierzchni 0,1170 ha wynosiła kwotę brutto:

       – 49 500,00 zł/brutto z obowiązującym podatkiem VAT 23%

( słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset złotych 00/100 – brutto )

 

Osoby ustalona jako nabywca nieruchomości:

  1. p. Mateusz Łukasz Czachor

 

Najwyższa osiągnięta cena  w przetargu wynosi kwotę: 58 500,00 zł/ brutto z obowiązującym  podatkiem VAT 23%

( słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych 00/100 – brutto )

  • Data aktualizacji: 2024-07-16 11:27
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 283 118