Ogłoszenia

Wójt Gminy Dzikowiec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do zbycia, położonych w miejscowości Nowy Dzikowiec i Dzikowiec

Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2023r,. poz. 344 ze zm. )

 

Wójt  Gminy Dzikowiec

 

podaje do publicznej wiadomości  wykaz  nieruchomości gruntowych, przeznaczonych  do zbycia,  położonych  w miejscowości Nowy Dzikowiec i Dzikowiec.

 

Lp.

Położenie

nieruchomości        

Numer działki

Powierzchnia

łączna

 w m2

Oznaczenie działki zgodnie
z ewidencją gruntów

Cena nieruchomości

w  zł

do której należy doliczyć

 podatek VAT

w wysokości 23%

 

1.

Nowy Dzikowiec

Dzikowiec

66/2

1068/6

1245

ŁIV,LsIV,Lzr-PsIV

56 840,00

 

 

2.

Nowy Dzikowiec

Dzikowiec

66/3

1068/7

1451

ŁIV,LsIV,LzrPs-IV

69 740,00

 

 

3.

Nowy Dzikowiec

Dzikowiec

66/4

1068/8

1460

ŁIV,PsV,Ls IV,  Lzr-PsIV

70 170,00

 

 

4.

Nowy Dzikowiec

Dzikowiec

66/5

1068/9

1454

      ŁIV,PsV,Ls IV

      Lzr-PsIV                                              

69 880,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przeznaczone do sprzedaży nieruchomości gruntowe są położone na terenie miejscowości Nowy Dzikowiec  i Dzikowiec w jednym kompleksie.  Teren działek płaski, nie użytkowany, częściowo uzbrojony: gaz, kanalizacja sanitarna. Nieruchomości posiadają możliwość dostępu do uzbrojenia ( woda, energia elektryczna ). Działki są        o kształcie regularnym. Dostęp do działek od drogi powiatowej Jagodnik - Cmolas – Mechowiec – Dzikowiec, dalej drogą gminną ( ul. Ogrodowa ) o nawierzchni asfaltowej. Sąsiedztwo działek stanowi  zabudowa jednorodzinna i zagrodowa,  tereny rolne i leśne.

 

W księgach wieczystych TB1K/00044249/0 ( działki obrębu Dzikowiec ) , TB1K/00014630/9 ( działki obrębu Nowy Dzikowiec )  prowadzonych przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych  Sądu Rejonowego w Kolbuszowej prawo własności w/w nieruchomości gruntowych wpisane jest  na rzecz Gminy Dzikowiec - bez obciążeń i zobowiązań.

 

Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Dzikowiec terenu położonego w miejscowości Dzikowiec i Nowy Dzikowiec uchwalonego Uchwałą Nr X/55/2011 Rady Gminy Dzikowiec z dnia 27 maja 2011r. przedmiotowe nieruchomości / działki / to tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – symbol 1 MN.

Możliwość zagospodarowania terenu zgodnie z uchwalonym planem.                                                                                                                               

Nieruchomości mają być sprzedane w drodze przetargu. Rodzaj, miejsce i warunki przetargów zostaną podane do publicznej wiadomości w ogłoszeniu o przetargu. Sprzedaż nastąpi za cenę osiągniętą w przetargu powiększoną o należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami płatną przed zawarciem umowy notarialnej.

 

Ogłoszenie zostaje wywieszone na okres 21 dni w którym można zgłaszać do Wójta Gminy Dzikowiec wnioski dotyczące wystawionych do sprzedaży nieruchomości.

 

Wykaz został udostępniony i opublikowany w dniu 19.07.2023r.

 

Szczegółowych informacji  o  nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Dzikowiec, 36-122 Dzikowiec ul. Dworska 62 – pokój  nr 11 lub 28 - telefonicznie  pod nr 17/744 –21- 09

 

  • Data aktualizacji: 2024-07-16 11:27
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 281 072