Ogłoszenia

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

        Na podstawie art. 36 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), dalej Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), dalej ustawa ooś, zawiadamiam strony, że postępowanie odwoławcze od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 22 czerwca 2017 r., znak: WOOŚ.4200.4.2016.KR.91, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec-Leżajsk" w wariancie preferowanym nie mogło być zakończone w ustawowym terminie. Przyczyną zwłoki jest trwające postępowanie wyjaśniające.

     Zawiadamiam również o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy na dzień 30 kwietnia 2018 r.

  • Data aktualizacji: 2024-07-16 11:27
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 281 081