Ogłoszenia

Wykaz nieruchomości gruntowych, niezabudowanych przeznaczonych do zbycia, położonych w miejscowości Lipnica, gm. Dzikowiec.

Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2023r,. poz. 344 )

 

Wójt  Gminy Dzikowiec

 

podaje do publicznej wiadomości  wykaz  nieruchomości gruntowych, niezabudowanych przeznaczonych  do zbycia,  położonych w miejscowości Lipnica, gm. Dzikowiec.

 

Lp.

Położenie

nieruchomości

- obręb        

Numer działki

Powierzchnia

 w ha

Oznaczenie użytków zgodnie
z ewidencją gruntów

Cena nieruchomości

w  zł

do której należy doliczyć

 podatek VAT

w wysokości 23%

 

   1.

Lipnica

 

921/1

 

0,04

Ps III

7 300,00

 

 

   2.

Lipnica

 

828/4

 

0,03

Ps III

5 480,00

 

 

   3.

Lipnica

 

828/5

 

0,01

Ps III

1 830,00

 

 

 

Przeznaczone do zbycia nieruchomość gruntowe są położone na terenie zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej   i zagrodowej w  miejscowości Lipnica, gm. Dzikowiec. Działki nr 828/4 i 828/5 nie posiadają dostępu do drogi publicznej. Działka nr 921/1 posiada dostęp do drogi publicznej – powiatowej nr 1 204R Majdan Królewski - Kopcie – Lipnica – Raniżów – Głogów Młp bez zjazdu. Kształt działek nieregularny, teren płaski. Z uwagi na powierzchnię działek, przebiegające uzbrojenie terenu oraz kształt nie jest możliwe samodzielne zagospodarowanie przedmiotowych nieruchomości gruntowych. Działki nr 921/1, 828/4 i 828/5 tworzy jedną spójną całość z nieruchomością oznaczoną numerami działek: 921/2, 828/3, 828/2.

 

W księdze wieczystej KW TB1K/00022530/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kolbuszowej IV Wydział Ksiąg Wieczystych prawo własności nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Lipnica numerami działek: 921/1, 828/4 i 828/5  wpisane jest  na rzecz Gminy Dzikowiec w całości.

 

Nieruchomości są wolne od wszelkich obciążeń i zadłużeń, ani nie ma ograniczeń w rozporządzaniu. Nie istnieje żadne niewykonane roszczenie prywatno – prawne osób trzecich, a nadto nie toczą się żadne postępowania administracyjne lub sądowe, których byłyby przedmiotem.

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Dzikowiec utracił ważność 31 grudnia 2003r.

Zgodnie z ewidencja gruntów działki stanowią grunty oznaczone symbolem: Ps III.                                                                                                                     

Działki zostaną sprzedane w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej tj. działek numer: 921/2, 828/3, 828/2 obrębu Lipnica zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (  Dz. U. z 2023r.,  poz. 344 ).

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług cena podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23%.

Cena sprzedawanej nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność.

 

Zbycie nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w ewidencji gruntów.

 

Ogłoszenie zostaje wywieszone na okres 21 dni, w którym można zgłaszać do Wójta Gminy Dzikowiec wnioski dotyczące wystawionej do zbycia nieruchomości.

Osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowych nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów oraz osobom lub spadkobiercom osób będących poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wskazanych wyżej nieruchomości, jeżeli złożą wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.   

 

Wykaz został udostępniony i opublikowany w dniu 26.06.2023r.

 

Szczegółowych informacji  o  nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Dzikowiec – pokój  nr 11 lub 28 - telefonicznie  pod nr 17/744 –21- 09.

 

Dzikowiec, dnia  26.06.2023r.

 

  • Data aktualizacji: 2024-07-12 13:14
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 274 644