Ogłoszenia

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego znak: RZ.ZUZ.4.4210.28.2020.AK

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm) oraz art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.), informuję o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Dzikowiec, ul. Dworska 62, 36-122 Dzikowiec, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rzeki Przyrwa kładki, w ramach którego zostanie dokonana likwidacja oraz wykonanie nowej kładki wraz z umocnieniami brzegu rzeki, z lokalizacją na terenie nieruchomości obejmującej działkę nr 1736, z oddziaływaniem na działki nr 859 i 1759 obręb 005 Kopcie, jednostka ewidencyjna 180606 2 Dzikowiec, powiat kolbuszowski.

Jednocześnie, mając na uwadze normę prawną odtwarzaną z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w celu zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Akta sprawy dostępne są w Zarządzie Zlewni w Stalowej Woli, z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 17, 37-450 Stalowa Wola, w Dziale Zgód Wodnoprawnych, pok. nr 3 parter, w godz. 730-1430. Sprawę prowadzi Pani Aleksandra Kutyła {telefon 15 842 89 82).

Ponadto informuję, że po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ.

  • Data aktualizacji: 2024-07-16 11:27
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 282 843