Ogłoszenia

Wójt Gminy Dzikowiec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonych w miejscowości Lipnica.

Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  ( t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 344 )

 

 

Wójt  Gminy Dzikowiec

 

podaje do publicznej wiadomości  wykaz  nieruchomości gruntowych, przeznaczonych  do zbycia w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonych w miejscowości Lipnica.

 

 

Lp.

Numer działki

Powierzchnia

w ha

Przeznaczenie działki zgodnie
z ewidencją gruntów

Cena nieruchomości       w  zł  brutto

z podatkiem VAT

w wysokości 23%

1.

3451

0,02

Ps IV

4 489,50 

 

 

Przeznaczona do zbycia nieruchomość gruntowa jest położona na terenie zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej i zagrodowej w  miejscowości Lipnica, gm. Dzikowiec. Dostęp do działki z drogi publicznej – powiatowej Majdan Królewski - Kopcie – Lipnica – Raniżów – Głogów Młp. Kształt działki prostokąt, teren płaski. Z uwagi na powierzchnię działki, przebiegające uzbrojenie terenu oraz kształt nie jest możliwe samodzielne zagospodarowanie. Działka nr 3451 tworzy jedną całość z nieruchomością oznaczoną numerem działki: 3803.

 

W księdze wieczystej KW TB1K/00017372/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kolbuszowej IV Wydział Ksiąg Wieczystych prawo własności nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki: 3451 wpisane jest  na rzecz Gminy Dzikowiec w całości.

 

Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zadłużeń, ani nie ma ograniczeń w rozporządzaniu. Nie istnieje żadne niewykonane roszczenie prywatno – prawne osób trzecich, a nadto nie toczą się żadne postępowania administracyjne lub sądowe, których byłaby przedmiotem.

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Dzikowiec utracił ważność 31 grudnia 2003r.

Zgodnie z ewidencja gruntów działkę stanowią grunty oznaczone symbolem: Ps IV.                                                                                                                    

Działka zostanie sprzedana w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej tj. działki numer: 3803 obrębu Lipnica zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (  Dz. U. z 2023r.,  poz. 344 ).

 

Cena sprzedawanej nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność.

 

Zbycie nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w ewidencji gruntów.

 

Ogłoszenie zostaje wywieszone na okres 21 dni, w którym można zgłaszać do Wójta Gminy Dzikowiec wnioski dotyczące wystawionej do zbycia nieruchomości.

 

Wykaz został udostępniony i opublikowany w dniu 21.03.2023r.

 

Szczegółowych informacji  o  nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Dzikowiec – pokój  nr 11 lub 28 - telefonicznie  pod nr 17/744 –21- 09

 

 

Dzikowiec, dnia  21.03.2023r.

Wójt Gminy

Józef Tęcza

 

  • Data aktualizacji: 2024-07-12 13:14
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 275 065