Ogłoszenia

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli o wszczęciu postępowania administracyjnego

         Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.), zawiadamiam o wszczęciu na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa, w imieniu i na rzecz którego działa na mocy udzielonego pełnomocnictwa Pan Tadeusz Żak, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych poprzez przebudowę lewostronnego rowu na odcinku długości 230 m, wzdłuż drogi powiatowej w Nowym Dzikowcu oraz usługi wodne polegające na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do ziemi, realizowane dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1212R Lipnica - Dzikowiec - Widełka polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 2+180 -2+410 strona lewa w miejscowości Nowy Dzikowiec", z lokalizacją przedsięwzięcia na terenie nieruchomości obejmującej działkę nr 579, obręb 0003 Nowy Dzikowiec, jednostka ewidencyjna 180606_2 Dzikowiec, powiat kolbuszowski.

         Jednocześnie, mając na uwadze normę prawną odtwarzaną z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w celu zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

         Akta sprawy dostępne są w Zarządzie Zlewni w Stalowej Woli, z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 17, 37-450 Stalowa Wola, w Dziale Zgód Wodnoprawnych, pok. nr 3 parter, w godz. 730-1430. Sprawę prowadzi Pan Radosław Frączek (telefon 15 842 89 82).

         Ponadto informuję, że po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ.

  • Data aktualizacji: 2024-07-16 11:27
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 283 148