Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę wyposażenia szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.1579 z późn. zm.) pn. zakup i dostawę wyposażenia szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych w ramach projektu pn. „Nowa jakość nauczania w szkołach z Gminy Dzikowiec” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego, nr wniosku: WND-RPPK.09.02.00-18-0078/17.

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Dzikowiec, ul. Dworska 62, 36-122 Dzikowiec 

II.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych  w ramach projektu pn. „Nowa jakość nauczania w szkołach z Gminy Dzikowiec” - współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego, nr wniosku: WND-RPPK.09.02.00-18-0078/17.

 

 1. Szczegółowe zestawienie wyposażenia objętego zamówieniem określa Załącznik nr 1 do Zapytania.
 2. Wykonawca, który zostanie wyłoniony w toku postępowania, zobowiązany będzie do dostarczenia we własnym zakresie oraz na własną odpowiedzialność przedmiotu zawartej z nim umowy, na miejsce wyznaczone przez Zamawiającego, tj. do Szkoły Podstawowej w Wilczej Woli, ul. Rzeszowska 1, 36-121 Wilcza Wola, Szkoły Podstawowej w Dzikowcu, ul. Szkolna 17. 36-122 Dzikowiec, Szkoły Podstawowej w Lipnicy, 36-123 Lipnica 279.
 3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zapisami niniejszego Zapytania ofertowego wraz z jego załącznikami oraz obowiązującymi przepisami prawa.

IV.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

 1. Termin wykonania zamówienia: do 15 dni od dnia podpisania umowy.
 2. Co najmniej na 4 dni robocze przed planowaną dostawą części zamówienia, wykonawca zgłosi Zamawiającemu (pisemnie) gotowość do dostarczenia przedmiotu zamówienia.

V.ISTOTNE INFORMACJE NA TEMAT ZAMÓWIENIA

 

 1. Z wyłonionym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.
 2. Forma i termin płatności: przelew bankowy na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty przyjęcia usługi, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez Wykonawcę
  i Zamawiającego oraz prawidłowo wystawionej faktury.

VI.ZAKRES ZADAŃ WYKONAWCY

 

 1. Informowanie o stanie realizacji dostawy, pojawiających się problemach istotnych dla realizacji dostawy.
 2. Dostarczenie przedmiotowych artykułów fabrycznie nowych, kompletnych, o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości, jak i funkcjonalności, a także wolnych od wad materiałowych, sprawnych technicznie. Artykuły winny odpowiadać warunkom bezpieczeństwa
  i ochrony zdrowia oraz odpowiadać standardom jakościowym i technicznym przewidzianym dla zamówienia, jakie określił Zamawiający.
 3. Dostawa przedmiotu zamówienia na wskazany adres obejmuje wniesienie do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego i montaż urządzeń, jeśli jest wymagany.
 4. Wyposażenie, będące przedmiotem zamówienia, zostanie dostarczone Zamawiającemu
  w oryginalnych opakowaniach producenta.
 5. Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca zobowiązuje się wydać Zamawiającemu wszelkie dokumenty ich dotyczące, a w szczególności opisujące w języku polskim funkcje i sposób ich użytkowania, w tym instrukcje obsługi, instrukcje konserwacji, gwarancje i atesty.
 6. Udzielenie 12 - miesięcznej gwarancji i rękojmi na wyposażenie licząc od dnia odbioru bez zastrzeżeń przedmiotu zamówienia.

VII.WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 2. posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia,
 3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

i złożą stosowne oświadczenie (Załącznik nr 3 do Zapytania).

 1. Ocena spełnienia ww. warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie metodą warunku granicznego „spełnia - nie spełnia", w oparciu o dokumenty złożone przez oferentów w niniejszym postępowaniu.

VIII.   KRYTERIA OCENY

 1. Ocenie przez Zamawiającego poddane zostaną wyłącznie oferty, które:

 

 1. spełnią warunki dot. wzięcia udziału w postępowaniu opisane w pkt. VII
 2. zawierać będą ceny dla wszystkich pozycji wyszczególnionych w Załączniku nr 1 do
  Zapytania,
 3. będą kompletne, podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy oraz będą zawierały wszystkie załączniki wymienione w pkt. IX.5. niniejszego Zapytania ofertowego.

       2.Oferty, o których mowa w pkt. 1 zostaną poddane ocenie wg następującego kryterium i jego wagi: Cena -100%

      Kryterium Cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu        ofertowym (Załącznik nr 2 do zapytania). Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

                                                                                     cena brutto najtańszej ważnej oferty

Cena =................................... —....................................    x 100 pkt.

cena brutto badanej oferty

IX.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
 2. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 3. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami zawartymi w Zapytaniu ofertowym.
 4. Zamawiający ma prawo żądać od Oferenta dokumentacji potwierdzającej informacje zawarte
  w załącznikach przedkładanych celem spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
 5. Kompletna oferta powinna zawierać:

 

 1. Formularz ofertowy - zgodnie z załącznikiem nr 1.
 2. Szczegółowe zestawienie pomocy dydaktycznych objęte zamówieniem, zgodnie z załącznikiem nr 2.
 3. Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu niezbędnych uprawnień do wykonania przedmiotowego zamówienia oraz potencjału ekonomicznego i technicznego -załącznik nr 3,

 

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

 

 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
 2. Bieg terminu, o którym mowa w pkt. 1, rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XI.TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

    1.Oferty należy składać do dnia 9.11.2018 r. do godz. 9.00 w jeden z dwóch możliwych sposobów określonych przez Zamawiającego:

 

 1. listem/przesyłka kurierską na adres Zamawiającego: Urząd Gminy Dzikowiec, ul. Dworska 62, 36-122 Dzikowiec
 2. osobiście.

     2.W każdym z dwóch przypadków wymienionych w pkt. 1 sposobów, o przyjęciu oferty przez Zamawiającego celem jej rozpatrzenia, decyduje data i             godzina wpływu oferty do Zamawiającego.
     3.Oferta przesłana/dostarczona po terminie określonym w pkt. 1, nie będzie rozpatrywana.

 

XII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół, ul. Dworska 62, 36-122 Dzikowiec, pokój nr 29 dnia 09.11.2018 r. godz. 910

XIII. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktu z wykonawcami jest: 

Pani Małgorzata Szczęch- Dyrektor Zespołu Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Szkół
w Dzikowcu  teł. 17 744 2108, wew. 500, email: dyrektorzoeas@wp.pl.

XIV.  UWAGI KOŃCOWE

 1. Miejsca publikacji ogłoszenia o zamówieniu:

http://gminadzikowiec.pl/16-bip/423-ogloszenia/790-zapytanie-ofertowe-na-swiadczenie-uslugi-pndowoz-i-odwoz-uczniow-do-szkol-w-roku-szkolnym-20182019.html#ak790

 oraz  http://zoeasdzikowiec.pl/zoeas/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=42&Itemid=90

Ze względu na założenia budżetowe i ograniczenia finansowe, w przypadku, gdy kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie Projektu, Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcami, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania. Na wypadek takiej sytuacji Zamawiający zastrzega sobie prawo ustalenia dodatkowych kryteriów oceny.

 1. Ostateczny wybór Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa, nastąpi po zakończeniu ewentualnych negocjacji.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia, bądź unieważnienia Zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
 3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana w ramach niniejszego postępowania, zostanie
  o tym poinformowany w sposób indywidualny.
 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy dot. realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia.

XV.Załączniki stanowiące integralną część zapytania ofertowego:


Załącznik nr 1  -  Formularz ofertowy.
Załącznik nr 2 - Szczegółowe zestawienie pomocy dydaktycznych objętych zamówieniem.
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu niezbędnych uprawnień do wykonywania przedmiotowego zamówienia oraz niezbędnej wiedzy, doświadczenia, potencjału ekonomicznego i technicznego.
Załącznik nr 4 - Projekt umowy.

 

                                                                                                                      Z up. Wójta Gminy

                                                                                                           Małgorzata Szczęch

Dyrektor Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół

 • Data aktualizacji: 2024-07-16 11:27
 • |
 • Licznik odwiedzin: 4 281 371