Ogłoszenia

Zarząd Województwa Podkarpackiego podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiące własność Województwa Podkarpackiego, położone w miejscowości Wilcza Wola, gmina Dzikowiec.

Zarząd Województwa Podkarpackiego podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiące własność Województwa Podkarpackiego, położone w miejscowości Wilcza Wola, gmina Dzikowiec.

 

Nieruchomości położone są w południowo - wschodniej części miejscowości Wilcza Wola, w sąsiedztwie zbiornika wodnego, z dobrym dojazdem drogą utwardzoną, z czego:

lokal niemieszkalny nr 2 o pow. użytkowej 38,72 m2, obj. KW Nr TB1 K/00050305/6, znajduje się na poziomie suteren w trzylokalowym budynku po byłej Wodomistrzówce, składającym się z czterech kondygnacji naziemnych; z lokalem związany jest udział wynoszący 3872/50264 w częściach wspólnych budynku i w gruncie działki nr 5863/5 o pow. 0,1489 ha, obj. KW Nr TB1 K/00049744/5; przedmiotowa działka ma kształt foremny, jest w pełni uzbrojona oraz częściowo utwardzona i ogrodzona; działka obciążona jest służebnością gruntową - prawo przechodu, przejazdu i przegonu - na rzecz każdoczesnych właścicieli działek nr: 5863/7, 4647/11 i 4643/4, obj. KW Nr TB1 K/00024355/0,

  • działka nr 4643/4 o pow. 0,0091 ha to wąski, niezabudowany pasek gruntu, stanowiący uzupełninie sąsiednich działek budowlanych,
  • działka nr 4647/11 o pow. 0,0143 ha, ma kształt foremny, zbliżony do prostokąta, częściowo uzbrojona, zbudowana murowanym, dwuboksowym budynkiem garażowym o pow. użytkowej 42,33 m2,
  • działka nr 5863/7 o pow. 0,0194 ha posiada niepełne uzbrojenie techniczne, utwardzona asfaltobetonem, foremna.

Działki o numerach 4643/4, 4647/11 i 5863/7 objęte są KW Nr TB1 K/00024355/0, w księdze widnieje ograniczone prawo rzeczowe - służebność przejazdu, przechodu przez działkę nr 4644/2.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 50 000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100) brutto.

Przedmiotowe działki nie są objęte Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dzikowiec, zatwierdzonego Uchwałą nr XXXXIII/244/2002 Rady Gminy Dzikowiec z dnia 18 lutego 2002 r. z późn. zm., leżą na terenie oznaczonym symbolem UC - teren usług komercyjnych.

  • Data aktualizacji: 2024-07-16 11:27
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 281 258