Ogłoszenia

Wójt Gminy Dzikowiec ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych stanowiących własność Gminy Dzikowiec położonych w miejscowości Wilcza Wola.

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU

 

Wójt Gminy Dzikowiec

 

ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych stanowiących własność Gminy Dzikowiec położonych
w miejscowości Wilcza Wola.

 Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży są niezabudowane, gruntowe położone są na terenie miejscowości Wilcza Wola, gm. Dzikowiec w kompleksie działek budowlanych. Teren działek płaski, nieużytkowany, nieuzbrojony, porośnięty samosiejką drzew ( sosna , brzoza ).

Teren uzbrojony częściowo – wodociąg, e.e., kanalizacja sanitarna ( media poza działkami do sprzedaży ).

Niezbędną infrastrukturę techniczną potrzebną do funkcjonowania zabudowy nabywca wykona własnym staraniem  w porozumieniu z właścicielami sieci.

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży posiadają kształt regularny w formie prostokąta. Nieruchomości posiadają bezpośredni dostęp do drogi gminnej
( ul. Dębowa ) o nawierzchni asfaltowej, która łączy się z drogą powiatową Nr 1033 R Bojanów – Wilcza Wola - Kopcie. Sąsiedztwo działek stanowi teren zabudowy  jednorodzinnej,  tereny rolne i leśne, dalej nieruchomość domu weselnego, apteki, ośrodka zdrowia.

 

Lp.

Nieruchomość

przeznaczona

do sprzedaży

numer ewidencyjny działki z której się składa

Powierzchnia nieruchomości
w m2

Oznaczenie użytków zgodnie  z ewidencją gruntów

Wadium

w złotych

( 10% ceny wywoławczej  )

Cena wywoławcza

w  złotych /brutto

z  podatkiem VAT

w wysokości 23%

Przetarg dnia

27.07.2021r.

Godzina rozpoczęcia przetargu na daną nieruchomość

gruntową

 

    1.

2828/160

1200

     PsVI

      3 950,00

39 500,00

900

 

 

 

    2.

2828/161

1200

 Lzr-PsVI,PsVI

      3 950,00

39 500,00

1000

 

    3.

2828/162

1200

     Lzr-PsVI

      3 950,00

39 500,00

1100

 

    4.

2828/163

1200

     Lzr-PsVI

      3 950,00

39 500,00

1200

 

 

W księdze wieczystej KW TB1K/00023296/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kolbuszowej, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prawo własności w/w nieruchomości wpisane jest na rzecz Gminy Dzikowiec w całości.

Na nieruchomościach nie ciążą żadne obciążenia i zobowiązania wobec osób trzecich – brak wpisów dotyczących przedmiotowych działek w księdze wieczystej.

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Dzikowiec utracił ważność 31 grudnia 2003r. Przeznaczenie działek określą decyzje Wójta Gminy Dzikowiec o warunkach zabudowy ustalające warunki  zabudowy dla inwestycji: pod budowę wolnostojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przyłączami zewnętrznymi i wolnostojącego budynku gospodarczo – garażowego  w miejscowości Wilcza Wola, gm. Dzikowiec.

 

Możliwość zagospodarowania terenu zgodnie z wydanymi decyzjami o warunkach zabudowy.

  

Sprzedaż nieruchomości gruntowych następuje na podstawie danych z ewidencji gruntów i w związku z tym Gmina Dzikowiec okazuje położenie nieruchomości w terenie bez obowiązku wskazania granic szczegółowych, których wyznaczenie nabywca ponosi na własny koszt.

                                                                                                                             

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w terminie i miejscu wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu oprócz wpłacenia wadium jest ponadto przedłożenie Komisji przetargowej przed otwarciem przetargu następujących dokumentów:

1.Osoby fizyczne uczestniczące w przetargu powinny posiadać dokument tożsamości, przedstawiciele osób prawnych przystępujących do przetargu oprócz dokumentu tożsamości zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej aktualny wypis z rejestru handlowego potwierdzający status firmy / akt założycielski / oraz stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania osoby prawnej na przetargu. Osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa, upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

W przypadku osób fizycznych pozostających w ustawowej wspólności majątkowej, konieczna jest zgoda współmałżonka na przystąpienie do przetargu oraz odpowiednie pełnomocnictwo bądź też oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego.

2.W przypadku wspólników spółki cywilnej – aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowodów tożsamości wspólników spółki i stosownych pełnomocnictw.

3.W przypadku osoby będącej cudzoziemcem, oprócz dokumentów o których mowa w pkt 1 – 2 należy przedłożyć zezwolenie na osiedlenie się lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, akt zawarcia związku małżeńskiego z obywatelem polskim lub inne dokumenty potwierdzającego legalny pobyt na terytorium RP.

Wszystkie dokumenty wymienione w pkt 1-3 należy przedkładać w oryginale oraz sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej pisemne oświadczenie o zapoznaniu się warunkami przetargu. że stan prawny i faktyczny sprzedawanej nieruchomości jest mu znany i nie wnosi w/w zakresie żadnych zastrzeżeń i roszczeń, jak również nie będzie ich wnosił w przyszłości i że wyraża zgodę na udostępnianie i przetwarzanie swoich danych osobowych na cele związane z przeprowadzeniem procedury przetargu.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyższej  ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy:

  • osoba, która wygra przetarg uchyla się od zawarcia umowy przenoszącej własność
  • żaden z uczestników przetargu ustnego nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą

Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia aktu notarialnego.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia  w miejscu i w terminie  podanym w zawiadomieniu  celem zawarcia aktu notarialnego lub nie dokona wpłaty wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Osoba ustalona kandydatem na nabywcę nieruchomości zostanie zawiadomiona o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej na 21 dni od dnia rozstrzygnięcia   przetargu.

Wadium  może być wnoszone tylko w pieniądzu.

Wadium  wpłacone  przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu należy wnosić  najpóźniej do dnia  23 lipca 2021r.  na konto Urzędu Gminy Dzikowiec nr 27 91591010 2003 3000 0039 0006 w BS Głogów Młp. o/ Dzikowiec z dopiskiem „Wadium  na przetarg - nieruchomość składająca się z działki nr …….. w Wilczej Woli”. W miejscu kropek należy wpisać numer  działki z pozycji 1 - 4, z której składa się nieruchomość, na którą chcemy wpłacić wadium. Wpłata wadium dotyczy wyłącznie tej nieruchomości na którą zostanie wniesione - uwidoczniony numer działki, której dotyczy wpłata.

Za datę dokonania wpłaty, przyjmuje się datę wpływu wadium na ww. rachunek.

Wadium nie podlega oprocentowaniu.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 lipca 2021r. w godz. 900, 1000, 1100, 1200 w Urzędzie Gminy Dzikowiec (pokój nr 22) – sala narad. Każda nieruchomość jest przedmiotem oddzielnego przetargu i prowadzone będą bezpośrednio po sobie zgodnie z podaną kolejnością poczynając od godziny 900.

Cena oferowana w przetargu jest ceną sprzedaży i powinna być wpłacona w pieniądzu na konto Urzędu Gminy Dzikowiec nr 38 91591010 2003 3000 0039 0002 w BS Głogów Młp. o/ Dzikowiec przed zawarciem umowy notarialnej. Cena nabycia nie podlega rozłożeniu na raty.

Koszty zawarcia aktu notarialnego i inne ( sądowe, skarbowe ) związane z przeniesieniem prawa własności ponosi kupujący w całości.

Zastrzega się prawo odstąpienia od przetargu i jego unieważnienia w uzasadnionych przypadkach i z tego tytułu nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko sprzedającemu.

Przetarg zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

Szczegółowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy  Dzikowiec, pokój Nr 11 lub 28  tel. /17/ 744 21 09.

Ogłoszenie o przetargu podano na stronach internetowych Urzędu Gminy Dzikowiec: www.gminadzikowiec.pl, www.gminadzikowiec.pl/16-bip.html jak również wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dzikowiec przy ul. Dworskiej 62, na tablicach ogłoszeń na terenie miejscowości Wilcza Wola.

 

Wójt Gminy

Józef Tęcza

Dzikowiec, dnia 18 czerwca 2021r.

 

 

 

 

Klauzula informacyjna
Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych uczestników przetargu na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.  Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej BIP urzędu: www.gminadzikowiec.pl/16-bip.html w zakładce RODO.

  • Data aktualizacji: 2024-07-16 11:27
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 282 754