Ogłoszenia

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informuje, się, że w dniu 24.05.2018r. o godz. 14.00 ustalonym jako termin otwarcia ofert

Dokonano otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia na  zakup i dostawę materiałów do zajęć specjalistycznych i kół zainteresowań na potrzeby projektu pn. „Przeciw wykluczeniu społecznemu- program profesjonalnego wsparcia i pomocy rodzinom z terenu Gminy Dzikowiec: zakup i dostawa materiałów do koła zainteresowań – kulinarne

Otwarcia dokonano w siedzibie Zamawiającego : Ul .Dworska 16 c, 36-122 Dzikowiec

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 400,00 zł 

 

 

Do upływu terminu składania ofert tj. 24 maja 2018r.. wpłynęła 1 oferta częściowa

 

 Otwarcia dokonano po uprzednim sprawdzeniu, że opakowanie  oferty nie zostało naruszone.

 

Ofert złożonych po terminie nie stwierdzono.

 

 

Zbiorcze zestawienie ofert:

 

 

 

Numer

oferty

Nazwa Wykonawcy

Nazwa kryterium

Cena oferty(zł)- waga punktowa-60%

Uwagi

1.

Gminna Spóldzielnia Samopomoc Chłopska

 

399,90

 

 

  

Dot. zamówienia na zakup i dostawę materiałów do zajęć specjalistycznych i kół zainteresowań w na potrzeby projektu pn. „Przeciw wykluczeniu społecznemu -program profesjonalnego wsparcia i pomocy rodzinom z terenu Gminy Dzikowiec”,

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

  1. Wybrana oferta:

Gmina Dzikowiec działając , jako zamawiający- ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę materiałów do zajęć specjalistycznych i kół zainteresowań w na potrzeby projektu pn. „Przeciw wykluczeniu społecznemu -program profesjonalnego wsparcia i pomocy rodzinom z terenu Gminy Dzikowiec”, nr RPPK.08.04.00-18-0021/16, w ramach Osi priorytetowej VIII –Integracja społeczna, działania 8.4 RPO WP na lata 2014-2020 zawiadamia, że wybrano zamówienie Wykonawcy, który spełnił wymagania zgodnie ze specyfikacją zamówienia :

  1. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska  Dzikowiec

 

 Uzasadnienie wyboru:

      W przedmiotowym postepowaniu wpłynęły oferty dwóch Wykonawców:

 

Numer oferty

Firma Wykonawcy/Adres Wykonawcy

Cena brutto za dostawę   w zł.

Punktacja w kryterium  ,,Cena”

Łączna ilość punktów

1

Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska

Dzikowiec

 

399,90

100

100

 

 

Oferta wybranego Wykonawcy jest jedną z dwóch  ofert złożonych  w postępowaniu, niepodlegającą odrzuceniu, spełniającą wszystkie wymogi merytoryczne i formalne określone  w specyfikacji zamówienia.

 

 

                                                                                                            

 

 

 

                                                                                                 

 

  • Data aktualizacji: 2024-07-16 11:27
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 281 182