Ogłoszenia

Ogłoszenie o sprzedaży drewna opałowego - Dzikowiec

O G Ł O S Z E N I E

          

            Wójt Gminy Dzikowiec uprzejmie informuje, że w dniu 18 czerwca  2024r. ( wtorek ) o godz. 800 odbędzie się sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z nieruchomości Zespołu Szkół w Dzikowcu. Sprzedaż będzie prowadzona na placu szkolnym przy korcie tenisowym w formie przetargu nieograniczonego

 

Drewno opałowe ułożone w stos: gatunek - świerk.

 

Cena  wywoławcza sprzedaży drewna opałowego wynosi:

 

1.Stos 3 mp – 360,00 zł/brutto

 

Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte drewna.

 

Jeżeli do zakupu drewna ( stosu drewna ) przystąpi tylko jedna osoba ( kupujący ), to wówczas drewno zostanie sprzedane po ustalonej cenie wywoławczej sprzedaży.

 

Jeżeli do zakupu drewna ( stosu drewna ) przystąpi więcej zainteresowanych niż jedna osoba, wówczas sprzedaż będzie prowadzona w ramach licytacji i nabywcą będzie ten kupujący, który wylicytuje najwyższą cenę za sprzedawane drewno opałowe.

 

Wysokość minimalnego postąpienia wynosi: 10,00 zł/brutto ( słownie: dziesięć złotych 00/100 - brutto).

 

Wydawanie i wywóz drewna po uprzednim dokonaniu wpłaty należnej kwoty w  Urzędzie  Gminy Dzikowiec ( pokój nr 28 ) w dniu sprzedaży.

 

Jeżeli uczestnik ( kupujący ) nie dokona stosownej wpłaty w dniu sprzedaży drewna, wówczas sprzedaż zostaje unieważniona na przedmiotowe drewno.

Kupujący winien dokonać załadunku i wywozu drewna własnym staraniem i na własny koszt w dniu zakupu  – po dokonaniu wpłaty ceny nabycia.

Sprzedający nie odpowiada za zakupione drewno.

Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania sprzedaży bez uzasadnienia, jak również unieważnienia sprzedaży i z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia przeciwko sprzedającemu.

Przystąpienie do zakupu drewna oznacza, że uczestnik/kupujący zapoznał się z przedmiotem sprzedaży oraz że przyjmuje warunki sprzedaży bez zastrzeżeń.

Dzikowiec 04.06.2024r.

Wójt Gminy

mgr Bogumiła Kosiorowska

 

 

Klauzula 
Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych uczestników przetargu na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej BIP urzędu: www.gminadzikowiec.pl/16-bip.html w zakładce RODO.

 

 

  • Data aktualizacji: 2024-07-16 11:27
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 282 871