Ogłoszenia

INFORMACJA o wszczęciu postępowania administracyjnego

Stalowa Wola, dnia 7 sierpnia 2019 r.

RZ.ZUZA421.248.2019.AK

INFORMACJA
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.), zawiadamiam o wszczęciu na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa, w imieniu i na rzecz którego działa na mocy udzielonego pełnomocnictwa Pan Tadeusz Żak, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych wzdłuż drogi powiatowej nr 1218R tj. przebudowę dwóch odcinków prawostronnego rowu otwartego na rów kryty, likwidację dwóch odcinków prawostronnego rowu otwartego i wykonanie dwóch wylotów kanalizacji deszczowej wraz z umocnieniem oraz usługi wodne polegające na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych projektowanymi wylotami nr 1, 2 i istniejącym wylotem nr 3 do ziemi, realizowane dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 121.8R Kolbuszowa Dolna - Kopcie w km 4+886 - 5+193,50 oraz w km 5+208 - 7+066 w miejscowości Mechowiec, Płazówka", z lokalizacją przedsięwzięcia na terenie nieruchomości obejmującej działki nr 1228, 1239 i 1240, obręb 0007 Mechowiec, jednostka ewidencyjna 180606_2 Dzikowiec, powiat kolbuszowski.

Jednocześnie, mając na uwadze normę prawną odtwarzaną z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w celu zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Akta sprawy dostępne są w Zarządzie Zlewni w Stalowej Woli, z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 17, 37-450 Stalowa Wola, w Dziale Zgód Wodnoprawnych, pok. nr 3 parter, w godz. 730-1430. Sprawę prowadzi Pani Aleksandra Kutyła (telefon 15 842 89 82).

Ponadto informuję, że po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ.

  • Data aktualizacji: 2024-07-16 11:27
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 281 418