Ogłoszenia

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Województwa Podkarpackiego

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Województwa Podkarpackiego, położonych w miejscowości Wilcza Wola, gmina Dzikowiec obejmujących: lokal niemieszkalny nr 2 o pow. użytkowej 38,72 m2, obj. KW Nr TB1 K/00050305/6, z którym związany jest udział wynoszący 3872/50264 w częściach wspólnych budynku i w gruncie działki nr 5863/5 o pow. 0,1489 ha, obj. KW Nr TB1 K/00049744/5, zabudowaną nieruchomość gruntową stanowiącą działkę nr 4647/11 o pow. 0,0143 ha wraz z budynkiem garażowym o pow. użytkowej 42,33 m2 oraz niezabudowane nieruchomości gruntowe tj. działki nr: 4643/4 o pow. 0,0091 ha i 5863/7 o pow. 0,0194 ha, obj. KW Nr TB1 K/00024355/0.

Pierwszy przetarg na zbycie przedmiotowych nieruchomości został przeprowadzony w dniu 16 maja 2019 r.

 

Nieruchomości położone są w południowo - wschodniej części miejscowości Wilcza Wola, w sąsiedztwie zbiornika wodnego, z dobrym dojazdem drogą utwardzoną, z czego:

  • loka! niemieszkalny nr 2 o pow. użytkowej 38,72 m2, obj. KW Nr TB 1 K/00050305/6, znajduje się na poziomie suteren w trzylokalowym budynku po byłej Wodomistrzówce składającym się z czterech kondygnacji nadziemnych; z lokalem związany jest udział wynoszący 3872/50264 w częściach wspólnych budynku i w gruncie działki nr 5863/5 o pow. 0,1489 ha, obj. KW Nr TB1 K/00049744/5, działka ma kształt foremny, jest w pełni uzbrojona oraz częściowo utwardzona i ogrodzona; działka obciążona jest służebnością gruntową - prawo przechodu, przejazdu i przegonu - na rzecz każdoczesnych właścicieli działek nr: 5863/7, 4647/11 i 4643/4, obj. KW Nr TB1 K/00024355/0,
  • działka nr 4643/4 o pow. 0,0091 ha to wąski, niezabudowany pasek gruntu, stanowiący uzupełninie sąsiednich działek budowlanych,
  • działka nr 4647/11 o pow. 0,0143 ha, ma kształt foremny, zbliżony do prostokąta, częściowo uzbrojona, zbudowana murowanym, dwuboksowym budynkiem garażowym o pow. użytkowej 42,33 m2,
  • działka nr 5863/7 o pow. 0,0194 ha posiada niepełne uzbrojenie techniczne, utwardzona asfaltobetonem, foremna.

Działki o numerach 4643/4, 4647/11 i 5863/7 objęte są KW Nr TB1 K/00024355/0, w księdze widnieje ograniczone prawo rzeczowe - służebność przejazdu, przechodu przez działkę nr 4644/2.

Przedmiotowe działki nie są objęte Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dzikowiec, zatwierdzonego Uchwałą nr XXXXIII/244/2002 Rady Gminy Dzikowiec z dnia 18 lutego 2002 r. z późn. zm, leżą na terenie oznaczonym symbolem UC - teren usług komercyjnych.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 40 000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści tysięcy 00/100) brutto.

Wadium wynosi: 4 000,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące 00/100). Minimalne postąpienie wynosi: 400,00 zł (słownie złotych: czterysta 00/100). Przetarg odbędzie się w dniu 18 lipca 2019 r., o godz. 10°° w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa  Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem, pokój 319.


W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w terminie i miejscu wskazanym w niniejszym ogłoszeniu.

Wadium należy wpłacać na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego: Bank PKO BP 09 1020 4391 0000 6102 0159 0348, w sposób umożliwiający odnotowanie wpłaty najpóźniej do dnia 12 lipca 2019 r.

Za datę wpłaty wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Marszałkowskiego. Na dowodzie wniesienia wadium należy uwidocznić numery działek, których dotyczy wpłata.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu wpłacenia pozostałej części należności, a pozostałym osobom zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu.

Cena nieruchomości nie obejmuje kosztów związanych z okazaniem granic. Okazanie granic nieruchomości odbywa się na wniosek i koszt nabywcy. Uczestnik przetargu zobowiązany jest posiadać: dokument tożsamości, potwierdzenie wpłaty wadium oraz dodatkowo - dla podmiotów gospodarczych -numer NIP oraz w zależności od formy prowadzenia działalności gospodarczej aktualny wydruk z KRS lub CEIDG bądź też urzędowo poświadczone zaświadczenie o wpisie do innego właściwego rejestru (wydane w ciągu ostatnich trzech miesięcy). W przypadku osób fizycznych pozostających w ustawowej wspólności majątkowej, konieczna jest zgoda współmałżonka na przystąpienie do przetargu oraz odpowiednie pełnomocnictwo bądź też oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego. W przypadku cudzoziemców wszelkie dokumenty okazywane do przetargu powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego oraz koniecznym jest przedłożenie promesy, tj. przyrzeczenia wydania zezwolenia na nabycie nieruchomości, wydanej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o ile nie są spłonione przesłanki do zastosowania zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia.

Przed przystąpieniem do przetargu, uczestnik przetargu jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, że zapoznał się z warunkami przetargu oraz że stan prawny, stan faktyczny i stan techniczny nieruchomości jest mu znany i nie wnosi w/w zakresach żadnych zastrzeżeń i roszczeń, jak również nie będzie wnosił ich w przyszłości i że wyraża zgodę na udostępnianie i przetwarzanie swoich danych osobowych na cele związane z przeprowadzeniem procedury przetargu. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

 

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu, która musi być wyższa od ceny wywoławczej, będzie ceną sprzedaży. Cena sprzedaży musi być wpłacona przez kupującego przed zawarciem umowy notarialnej. Koszty związane z umową sprzedaży ponosi kupujący.

 

W przypadku, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Województwo może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem, pokój 314B, tel. (0-17) 773 60 23.


  • Data aktualizacji: 2024-07-16 11:27
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 282 936