Ogłoszenia

Wyniki otwartego konkursu ofert na zadanie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2022 w gminie Dzikowiec

ZARZĄDZENIE Nr 11/2022

WÓJTA GMINY DZIKOWIEC

 z dnia 28 stycznia 2022 roku

 

 

w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2022 w gminie Dzikowiec.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.2021 poz. 1372 ) art.11 ust. 1 i 2, art., 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) w związku z uchwałą Nr XXXIV/235/2021 Rady Gminy Dzikowiec z dnia 25 listopada 2021r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2022 rok (tj. Dz. Urz. Woj. Pod. poz. 4553), zarządza się, co następuje

 

1.

  1. Dokonuje się wyboru oferty w celu realizacji zadania nr 1 „Działalność szkoleniowa dzieci, młodzieży i dorosłych w piłce nożnej w miejscowości  Dzikowiec” - przyznaję dotacje celową dla następującej organizacji pozarządowej w kwocie:

 

  • Klub Sportowy Dzikowiec - 75.000,00 zł

 

  1. Dokonuje się wyboru oferty w celu realizacji zadania nr 2 „Działalność szkoleniowa dzieci, młodzieży i dorosłych w piłce nożnej w miejscowości  Kopcie” - przyznaję dotacje celową dla następującej organizacji pozarządowej w kwocie:

 

  • Klub Sportowy Kopcie - 75.000,00 zł

 

 2.

Zlecenie realizacji zadań nastąpi na podstawie zawartych umów.

 

 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Józef Tęcza

  • Data aktualizacji: 2024-07-16 11:27
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 282 911