Ogłoszenia

Wójt Gminy Dzikowiec Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w Gminie Dzikowiec

OGŁOSZENIE

     Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2, art. 13 i art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 
ze zm.), Uchwały Nr  IV/23/2018 Rady Gminy Dzikowiec z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie na 2019 rok

 Wójt Gminy Dzikowiec

Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań 
z zakresu kultury fizycznej i sportu w Gminie Dzikowiec

1. Rodzaj  zadania:

Zadanie nr 1:

 1. Działalność szkoleniowa dzieci, młodzieży i dorosłych w piłce nożnej 
  w miejscowości Dzikowiec.

Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizacje tego zadania:

Na miejscowość Dzikowiec w okresie:
Od 1.02.2019r. do 30.11.2019r. wynosi 40.000,00 zł w formie dotacji.

Wysokość dotacji przeznaczona na realizację zadania w roku 2018 w okresie od 01.02.2018r. do 30.11.2018r. wyniosła 40.000,00 zł.

 

Zakres zadania jest następujący:

 1. a)    organizacja zajęć sportowych ,
 2. b)    organizacja zawodów i rozgrywek sportowych,
 3. c)    zajęcia  i treningi prowadzone przez trenerów lub instruktorów.

 

Z przyznanej  kwoty dotacji będą pokrywane następujące wydatki i koszty:

 1. wynagrodzenie trenerów i instruktorów prowadzących szkolenie,
 2. transport na zawody,
 3. wydatki na utrzymanie i przygotowanie do zawodów boiska sportowego oraz sprzętu,
 4. ubezpieczenie zawodników, wpisowe na zawody,  składki i transfery,opłaty regulaminowe
 5. koszty opieki medycznej nad zawodnikami i uczestnikami zawodów oraz utrzymanie porządku publicznego na zawodach,
 6. delegacje na sędziowanie i przejazdy,
 7. zakup materiałów, sprzętu sportowego, napojów chłodzących i wyżywienia.

 

Zadanie nr 2:

 1. Działalność szkoleniowa dzieci, młodzieży i dorosłych w piłce nożnej 
  w miejscowości Kopcie.

Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizacje tego zadania:

Na miejscowość Kopcie w okresie:
Od 1.02.2019r. do 30.11.2019r. wynosi 40.000,00 zł w formie dotacji.

Wysokość dotacji przeznaczona na realizację zadania w roku 2018 w okresie od 01.02.2018r. do 30.11.2018r. wyniosła 40.000,00 zł.

 
Zakres zadania jest następujący:

 1. a)    organizacja zajęć sportowych ,
 2. b)    organizacja zawodów i rozgrywek sportowych,
 3. c)    zajęcia  i treningi prowadzone przez trenerów lub instruktorów.

 

Z przyznanej  kwoty dotacji będą pokrywane następujące wydatki i koszty:

 1. wynagrodzenie trenerów i instruktorów prowadzących szkolenie,
 2. transport na zawody,
 3. wydatki na utrzymanie i przygotowanie do zawodów boiska sportowego oraz sprzętu,
 4. ubezpieczenie zawodników, wpisowe na zawody,  składki i transfery,opłaty regulaminowe
 5. koszty opieki medycznej nad zawodnikami i uczestnikami zawodów oraz utrzymanie porządku publicznego na zawodach,
 6. delegacje na sędziowanie i przejazdy,
 7. zakup materiałów, sprzętu sportowego, napojów chłodzących i wyżywienia.
 8. Zasady przyznania dotacji.

Dotacja będzie przyznawana według przepisów określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (t. j. Dz. U. z 2018 r. , poz. 450 ze zm.) Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy z obowiązkiem rozliczenia się po wykonaniu zadania.

 

 

III. Terminy i sposób składania ofert.

 1. Oferta konkursowa powinna zawierać w szczególności:
 2. a)   szczegółowy zakres rzeczowy zadania,
 3. b)   termin i miejsce realizacji zadania,
 4. c)   kalkulacje przewidzianych kosztów jego realizacji,
 5. d)   proponowaną wielkość dotacji  oraz udziału środków własnych,
 6. e)   informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania,
 7. f)   aktualny dokument stanowiący o podstawie działalności oferenta.
 8. Oferty należy składać na formularzu aktualnego wzoru oferty realizacji zadania publicznego, który stanowi załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra 
  Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016r. 
  w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. z 2016r. poz. 1300). http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/download/files/rozp_wzory.pdf
 9. Kompletne oferty należy składać w terminie do dnia 
  24.01.2019r. do godziny 15 30 w sekretariacie Urzędu Gminy Dzikowiec
 10. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem tytułu zadania
  „Konkurs ofert na realizację zadania:…………………………………………”. 
  Na kopercie musi być umieszczony adres zwrotny oferenta.
 11. Wymagane załączniki muszą być dołączone do oferty w formie pisemnej, a dołączone kopie muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem.
 12. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie, zostaną zwrócone wnioskodawcy bez otwierania.

 

 1. Terminy, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty
 2. Oceny ofert dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy.
 3. Oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:

  Lp.   Kryteria oceny                                                 ilość pkt.

A spełnienie wymogów formalnych                              0-10        

B wartość merytoryczna projektu                                  0-10

C koszty realizacji zadania oraz efekty projektu           0-80

 1. Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy Dzikowiec po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
 2. Wyniki konkursu ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 
  oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

                                                                                                                                                                                   Wójt Gminy Dzikowiec

                                                                                                                                                                                           Józef Tęcza

 • Data aktualizacji: 2024-07-16 11:27
 • |
 • Licznik odwiedzin: 4 281 380