Ogłoszenia

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

ZAWIADOMIENIE

 

 

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Regulacja cieku wodnego w km 0+000 -0+120 w miejscowości Kopcie, gmina Dzikowiec";

 

zawiadamiam, że

  • w dniu 27 listopada 2018 r. Inwestor przedłożył uzupełnienie Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
  • w dniu 07 czerwca 2019 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wystąpił pismem do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolbuszowej o wydanie opinii dotyczącej warunków realizacji ww. przedsięwzięcia w związku z prowadzoną oceną oddziaływania na środowisko w toku wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia,
  • w dniu 08 lipca 2019 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolbuszowej wydał stanowisko odnośnie warunków realizacji ww. przedsięwzięcia.

 

Z przedłożoną dokumentacją obejmującą m. in. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z uzupełnieniami, można się zapoznać w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, w pokoju nr 46 (al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów), w godzinach pracy Urzędu, tj. w godzinach 7.30 - 15.30.

Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione za pomocą mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U z 2019 r, poz. 700 ze zm.). Pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela - temu przedstawicielowi. Jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Jeżeli ustanowiono kilku pełnomocników, doręcza się pisma tylko jednemu pełnomocnikowi. Strona może wskazać takiego pełnomocnika.

Informuje się, iż zgodnie z art. 41 § 1 i § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.


Strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła do prowadzenia sprawy pełnomocnika zamieszkałego w kraju, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej (nie e-mail). W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Strona może złożyć odpowiedź na pismo wszczynające postępowanie i wyjaśnienia na piśmie.

 

  • Data aktualizacji: 2024-07-16 11:27
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 281 133