Ogłoszenia

Wójt Gminy Dzikowiec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych, niezabudowanych przeznaczonych do zbycia, położonych w miejscowości Dzikowiec, gm. Dzikowiec.

Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2023r,. poz. 344 )

 

 

Wójt  Gminy Dzikowiec

 

podaje do publicznej wiadomości  wykaz  nieruchomości gruntowych, niezabudowanych przeznaczonych  do zbycia,  położonych w miejscowości Dzikowiec, gm. Dzikowiec.

 

Lp.

Położenie

nieruchomości        

Numer działki

Powierzchnia

 w m2

Użytki zgodnie
z ewidencją gruntów

Cena nieruchomości

w  zł

do której należy doliczyć

 podatek VAT

w wysokości 23%

 

   1.

Dzikowiec

 

1068/35

 

1158

PsV,  Lzr PsV

48 130,00

 

 

   2.

Dzikowiec

 

1068/36

 

1154

PsV, ,Lzr PsV

47 960,00

 

 

   3.

Dzikowiec

 

1068/37

 

1347

PsV, Lzr PsV

53 180,00

 

 

 

Przeznaczone do sprzedaży nieruchomości gruntowe są położone na terenie miejscowości Dzikowiec w jednym kompleksie we wzajemnym sąsiedztwie. Teren uzbrojony w sieć kanalizacji sanitarnej oraz wodociąg. Działki są  o kształcie regularnym w formie prostokąta. Dostęp do działek od drogi powiatowej Jagodnik - Cmolas – Mechowiec – Dzikowiec, w terenie wydzielono gminne drogi dojazdowe. Sąsiedztwo działek stanowi  zabudowa jednorodzinna  i zagrodowa,  tereny rolne  i leśne. Teren działek płaski.

 

W księdze wieczystej TB1K/00044249/0 prowadzonej przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kolbuszowej prawo własności w/w nieruchomości gruntowych wpisane jest  na rzecz Gminy Dzikowiec - bez obciążeń i zobowiązań.

 

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dzikowiec terenu położonego we wsi Dzikowiec i Nowy Dzikowiec uchwalonego Uchwałą Nr X/55/2011 Rady Gminy Dzikowiec z dnia 27 maja 2011r. przedmiotowe nieruchomości gruntowe / działki / to tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – symbol 2MN.

Możliwość zagospodarowania terenu zgodnie z uchwalonym planem.                                                                                                                               

Nieruchomości mają być zbyte w drodze przetargu. Rodzaj, miejsce i warunki przetargów zostaną podane do publicznej wiadomości w ogłoszeniu o przetargu. Sprzedaż nastąpi za cenę osiągniętą w przetargu powiększoną  o należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami, płatną przed zawarciem umowy notarialnej.

 

Ogłoszenie zostaje wywieszone na okres 21 dni w którym można zgłaszać do Wójta Gminy Dzikowiec wnioski dotyczące wystawionych do zbycia nieruchomości gruntowych.

 

Szczegółowych informacji  o  nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Dzikowiec, 36-122 Dzikowiec ul. Dworska 62 – pokój  nr 11 lub 28 - telefonicznie  pod nr 17/744 –21- 09

 

 Wójt Gminy

Józef Tęcza

Dzikowiec, dnia  26.04.2023r.

 

 

 

                                                                                                                             

 

 

  • Data aktualizacji: 2024-07-12 13:14
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 274 656