Ogłoszenia

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Dzikowiec

INFORMACJA

o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego

na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości  Dzikowiec

 

         Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014r., poz. 1490 ze zm. ) Wójt Gminy Dzikowiec informuje, że w dniu 28 lipca 2023r. w Urzędzie Gminy Dzikowiec 36-122 Dzikowiec, ul. Dworska 62 zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe w formie I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Dzikowiec, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki: 1068/35 obrębu Dzikowiec o powierzchni 0,1158 ha stanowiącej własność Gminy Dzikowiec na podstawie księgi wieczystej: TB1K/00044249/0.

Osoby dopuszczone do uczestnictwa w przetargu: 3

Osób niedopuszczonych – nie było.

Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej składającej się z działki nr 1068/35 obrębu Dzikowiec o powierzchni 0,1158 ha wynosiła kwotę brutto:

       – 61 500,00 zł/brutto z obowiązującym podatkiem VAT 23%

( słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych 00/100 – brutto )

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości:

  1. p. Łukasz Sławomir Kostycz

Najwyższa osiągnięta cena  w przetargu wynosi kwotę: 80 000,00 zł/ brutto z obowiązującym  podatkiem  VAT 23%

( słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100 – brutto )

Wójt Gminy

Józef Tęcza

 

  • Data aktualizacji: 2024-06-21 14:05
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 229 061