Ogłoszenia

Ogłoszenie o sprzedaży drewna opałowego

O G Ł O S Z E N I E

          

            Wójt Gminy Dzikowiec uprzejmie informuje, że w dniu  04 sierpnia 2022r. ( czwartek ) o godz. 900 odbędzie się sprzedaż drewna opałowego na terenie Szkoły Podstawowej  w Lipnicy dla mieszkańców miejscowości Lipnica.

 

Cena  sprzedaży drewna opałowego w ilości 2 mp (dwóch metrów przestrzennych) wynosi kwotę: 320,00 zł/brutto.

Wydawanie i wywóz drewna po uprzednim dokonaniu wpłaty należnej kwoty  w  Urzędzie  Gminy Dzikowiec ( pokój nr 28 ) w dniu sprzedaży.

   

Jeżeli do zakupu drewna przystąpi tylko jedna osoba ( kupujący ), to wówczas drewno zostanie sprzedane po ustalonej cenie sprzedaży.

 

Jeżeli do zakupu drewna  przystąpi więcej zainteresowanych niż jedna osoba, wówczas sprzedaż będzie prowadzona w ramach licytacji  i nabywcą będzie ten kupujący, który wylicytuje najwyższą cenę za sprzedawane drewno.

Wysokość minimalnego postąpienia wynosi: 10,00 zł/brutto ( słownie: dziesięć złotych 00/100 - brutto).

Jeżeli uczestnik ( kupujący ) nie dokona stosownej wpłaty w dniu sprzedaży drewna, wówczas sprzedaż zostaje unieważniona na przedmiotowe drewno.

Kupujący winien dokonać załadunku i wywozu drewna własnym staraniem i na własny koszt w godzinach wjazdu na teren szkoły w terminie uzgodnionych z dyrektyorem placówki. 

Sprzedający nie odpowiada za zakupione drewno.

Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania sprzedaży, jak również unieważnienia i z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia przeciwko sprzedającemu.

Przystąpienie do zakupu oznacza, że uczestnik zapoznał się z przedmiotem sprzedaży oraz że przyjmuje warunki zawarte w ogłoszeniu bez zastrzeżeń.

 

Wójt Gminy

Józef Tęcza

Dzikowiec 26.07.2022r.

  • Data aktualizacji: 2024-07-16 11:27
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 281 159