Ogłoszenia

Wójt Gminy Dzikowiec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Działając na podstawie art 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020r., poz. 65 ze zm )

 

 

WÓJT GMINY DZIKOWIEC

 

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonych w miejscowości Dzikowiec .

 

Lp.

Numer działki

Powierzchnia w m2

Przeznaczenie działki zgodnie z ewidencją gruntów

Cena nieruchomości w zł brutto z podatkiem VAT w wysokości 23%

1.

1035

283

Ps IV

5 571,90

 

Przeznaczone do sprzedaży nieruchomość gruntowa jest położona na terenie zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej i zagrodowej w miejscowości Dzikowiec, gm. Dzikowiec. Dostęp do działki z drogi publicznej -powiatowej Jagodnik - Cmolas - Mechowiec - Dzikowiec. Przez działkę przebiega napowietrzna linia telekomunikacyjna, sieć gazowa, wodociąg wiejski w sposób wykluczający w obecnym stanie samodzielną zabudowę działki. Kształt działki w miarę regularny, teren płaski.

W księdze wieczystej KW TB 1 K/00022445/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kolbuszowej IV Wydział Ksiąg Wieczystych prawo własności w/w nieruchomości wpisane jest na rzecz Gminy Dzikowiec.

Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zadłużeń, ani nie ma ograniczeń w rozporządzaniu. Nie istnieje żadne niewykonane roszczenie prywatno - prawne osób trzecich, a nadto nie toczą się żadne postępowania administracyjne lub sądowe, których byłaby przedmiotem.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Dzikowiec utracił ważność 31 grudnia 2003r. Zgodnie z ewidencja gruntów działkę stanowią grunty rolne oznaczone symbolem: Ps IV.

Działka zostanie sprzedana w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej tj. działek numer: 623/3 i 623/4 obrębu Dzikowiec zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020r., poz. 65 ze zm.).

 

Cena sprzedawanej nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność.

 

Sprzedaż nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w ewidencji gruntów.

Ogłoszenie zostaje wywieszone na okres 21 dni, w którym można zgłaszać do Wójta Gminy Dzikowiec wnioski dotyczące wystawionej do sprzedaży nieruchomości. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami winny złożyć wniosek o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Szczegółowych informacji o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Dzikowiec - pokój nr 11 lub 28 -telefonicznie pod nr 17/22-74-508 lub 17/744-21-09

 

Dzikowiec, dnia 09.06.2020r.

  • Data aktualizacji: 2024-07-16 11:27
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 281 429