Ogłoszenia

Wójt Gminy Dzikowiec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do zbycia, położonych w miejscowości Nowy Dzikowiec i Dzikowiec.

Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2021r,. poz. 1899 )

 

Wójt  Gminy Dzikowiec

 

podaje do publicznej wiadomości  wykaz  nieruchomości gruntowych, przeznaczonych  do zbycia,  położonych   w miejscowości Nowy Dzikowiec i Dzikowiec.

 

Lp.

Położenie

nieruchomości        

Numer działki

Powierzchnia

łączna

 w m2

Oznaczenie działki zgodnie
z ewidencją gruntów

Cena nieruchomości

w  zł

do której należy doliczyć

 podatek VAT

w wysokości 23%

 

1.

Nowy Dzikowiec

Dzikowiec

67/10

1068/21

1166

RV,PsV, N, LzrV

39 080,00

 

 

2.

Nowy Dzikowiec

Dzikowiec

67/11

1068/22

1170

RV,

PsV, LzrV, N

39 220,00

 

 

3.

Nowy Dzikowiec

Dzikowiec

67/12

1068/23

1170

RV, LzrV

39 220,00

 

 

4.

Dzikowiec

 

1068/32

 

1172

PsV, N, LzrV

39 290,00

 

 

5.

Dzikowiec

 

1068/33

 

1168

PsV, N, RV,LzrV

39 150,00

 

 

6.

Dzikowiec

 

1068/34

 

1163

PsV, N, RV, LzrV

38 980,00

 

 

 

Przeznaczone do sprzedaży nieruchomości gruntowe są położone na terenie miejscowości Nowy Dzikowiec  i Dzikowiec w jednym kompleksie.  Teren działek płaski, nie użytkowany, nieuzbrojony. Nieruchomości posiadają możliwość dostępu do uzbrojenia ( woda, energia elektryczna, kanalizacja sanitarna, gaz ). Działki są o kształcie regularnym. Dostęp do działek od drogi powiatowej Jagodnik - Cmolas – Mechowiec – Dzikowiec, w terenie wydzielono drogi dojazdowe. Sąsiedztwo działek stanowi  zabudowa jednorodzinna  i zagrodowa,  tereny rolne   i leśne.

 

W księgach wieczystych TB1K/00028758/3, TB1K/00044249/0 prowadzonych przez Wydział Ksiąg Wieczystych  Sądu Rejonowego w Kolbuszowej prawo własności w/w nieruchomości wpisane jest  na rzecz Gminy Dzikowiec - bez obciążeń i zobowiązań.

 

Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Dzikowiec terenu położonego w miejscowości Dzikowiec i Nowy Dzikowiec uchwalonego Uchwałą Nr X/55/2011 Rady Gminy Dzikowiec z dnia 27 maja 2011r. przedmiotowe nieruchomości / działki / to tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – symbol MN.

Możliwość zagospodarowania terenu zgodnie z uchwalonym planem.                                                                                                                                            

Nieruchomości mają być zbyte w drodze przetargu. Rodzaj, miejsce i warunki przetargów zostaną podane do publicznej wiadomości w ogłoszeniu o przetargu. Sprzedaż nastąpi za cenę osiągniętą w przetargu powiększoną  o należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami płatną przed zawarciem umowy notarialnej.

 

Ogłoszenie zostaje wywieszone na okres 21 dni w którym można zgłaszać do Wójta Gminy Dzikowiec wnioski dotyczące wystawionych do sprzedaży nieruchomości.

 

Szczegółowych informacji  o  nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Dzikowiec, 36-122 Dzikowiec ul. Dworska 62 – pokój  nr 11 lub 28 - telefonicznie  pod nr 17/744 –21- 09

 

Dzikowiec, dnia  19.05.2022r.

 

 

 

  • Data aktualizacji: 2024-07-16 11:27
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 283 079