Ogłoszenia

Ogłoszenie o sprzedaży drewna opałowego

Wójt Gminy Dzikowiec zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup drewna opalowego ( gatunek: wierzba, olsza czarna - ilość 2 mp ) usuniętego z nieruchomości mienia gminnego w Dzikowcu - działka numer: 1857 ( zbiornik wodny p.poż. w Górnym Dzikowcu ).

Nabywca wyłoniony w postępowaniu przetargowym - ofertowym w zaoferowanej cenie zakupu we własnym zakresie i na wyłączny własny koszt dokona załadunku i wywózki zakupionego drewna.

Oferent, który wygra przetarg jest obowiązany uiścić pełną zaoferowana cenę zakupu drewna w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na konto Urzędu Gminy Dzikowiec, którego numer zostanie podany oferentowi. Wydanie drewna nastąpi po uiszczeniu stosownej wpłaty.

Jeżeli oferent wyłoniony w przetargu ofertowym nie dokona stosownej wpłaty w określonym terminie wówczas postępowanie zostaje unieważnione.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za sprzedane drewno po jego zakupie.

Cena wywoławcza sprzedaży drewna ( 2 mp ) wynosi: 104,55 zł/brutto ( słownie: sto cztery złote 55/100 - brutto )

 

 

Pisemna oferta winna zawierać:

1 .Imię i nazwisko oferenta oraz adres / firma / - numer telefon do kontaktu

2.Datę sporządzenia oferty

3.Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń

4.0ferowaną cenę zakupu całości drewna opalowego będącego przedmiotem postępowania przetargowego - nie niższą od ceny wywoławczej.

 

Drewno opałowe przeznaczone do sprzedaży złożone w stos przy zbiorniku p,poż. w Górnym Dzikowcu

Przetarg ofertowy jest ważny, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu. Wybrana zostanie oferta spełniająca warunki przetargu z najwyższą zaoferowaną ceną. W przypadku ofert z jednakową ceną nabywca zostanie wyłoniony w drodze licytacji.

Pisemne oferty należy składać najpóźniej do dnia 17 kwietnia 2020r. w siedzibie Urzędu Gminy Dzikowiec ( sekretariat) do godz. 12°°.

Oferty należy składać zaklejone w kopertach z napisem na kopercie: „Oferta na zakup drewna w Dzikowcu".

Otwarcie złożonych ofert odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2020r o godz. 1215 w siedzibie Urzędu Gminy Dzikowiec - sala narad.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, unieważnienia przetargu, rozstrzygnięcia przetargu bez wyboru jakiejkolwiek oferty - bez podania przyczyn.

Wszelkich informacji o przedmiocie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Dzikowiec, teł. 17/744 21 09.

 

Dzikowiec 08.04.2020r.

  • Data aktualizacji: 2024-07-16 11:27
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 283 043