Ogłoszenia

Wójt Gminy Dzikowiec Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w Gminie Dzikowiec w roku 2022

OGŁOSZENIE

   Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.2021 poz. 1372 ) art. 11 ust. 1 i 2, art. 13 i art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), Uchwały  XXXIV/235/2021 Rady Gminy Dzikowiec z dnia 25 listopada 2021 roku  w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na 2022 rok 

Wójt Gminy Dzikowiec

Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań 
z zakresu kultury fizycznej i sportu w Gminie Dzikowiec.

 1. Rodzaj  zadania:

Zadanie nr 1:

 1. Działalność szkoleniowa dzieci, młodzieży i dorosłych w piłce nożnej
  w miejscowości Dzikowiec.

Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizacje tego zadania:

Na miejscowość Dzikowiec w okresie: Od 01.02.2022r. do 30.11.2022r. wynosi 75.000,00 zł w formie dotacji.

Wysokość dotacji przeznaczona na realizację zadania w roku 2021 w okresie od 01.02.2021r. do 30.11.2021r. wyniosła 45.000,00 zł.

 

Zakres zadania jest następujący:

a)    organizacja zajęć sportowych ,

b)    organizacja zawodów i rozgrywek sportowych,

c)    zajęcia  i treningi prowadzone przez trenerów lub instruktorów.

 

Z przyznanej  kwoty dotacji będą pokrywane następujące wydatki i koszty:

 1. wynagrodzenie trenerów i instruktorów prowadzących szkolenie,
 2. transport na zawody,
 3. wydatki na utrzymanie i przygotowanie do zawodów boiska sportowego oraz sprzętu,
 4. ubezpieczenie zawodników, wpisowe na zawody,  składki i transfery,
 5. koszty opieki medycznej nad zawodnikami i uczestnikami zawodów oraz utrzymanie porządku publicznego na zawodach,
 6. delegacje na sędziowanie i przejazdy,
 7. zakup materiałów, sprzętu sportowego, napojów chłodzących i wyżywienia.

 

Zadanie nr 2:

 1. Działalność szkoleniowa dzieci, młodzieży i dorosłych w piłce nożnej 
  w miejscowości Kopcie.

Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizacje tego zadania:

Na miejscowość Kopcie w okresie: Od 01.02.2022r. do 30.11.2022r. wynosi 75.000,00 zł w formie dotacji.

Wysokość dotacji przeznaczona na realizację zadania w roku 2021 w okresie od 01.02.2021r. do 30.11.2021r. wyniosła 45.000,00 zł.

 
Zakres zadania jest następujący:

a)    organizacja zajęć sportowych ,

b)    organizacja zawodów i rozgrywek sportowych,

c)    zajęcia  i treningi prowadzone przez trenerów lub instruktorów.

 

Z przyznanej  kwoty dotacji będą pokrywane następujące wydatki i koszty:

 1. wynagrodzenie trenerów i instruktorów prowadzących szkolenie,
 2. transport na zawody,
 3. wydatki na utrzymanie i przygotowanie do zawodów boiska sportowego oraz sprzętu,
 4. ubezpieczenie zawodników, wpisowe na zawody,  składki i transfery,
 5. koszty opieki medycznej nad zawodnikami i uczestnikami zawodów oraz utrzymanie porządku publicznego na zawodach,
 6. delegacje na sędziowanie i przejazdy,
 7. zakup materiałów, sprzętu sportowego, napojów chłodzących i wyżywienia.


  II. Zasady przyznania dotacji.
 1. Dotacja będzie przyznawana według przepisów określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. , poz. 1057) Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy
  z obowiązkiem rozliczenia się po wykonaniu zadania.

 

III. Terminy i sposób składania ofert.

 1. Oferta konkursowa powinna zawierać w szczególności:

a)   szczegółowy zakres rzeczowy zadania,

b)   termin i miejsce realizacji zadania,

c)   kalkulacje przewidzianych kosztów jego realizacji,

d)   proponowaną wielkość dotacji  oraz udziału środków własnych,

e)   informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania,

f)   aktualny dokument stanowiący o podstawie działalności oferenta.

2. Od dnia 2 marca 2019 r. obowiązują nowe wzory oferty, sprawozdania i umowy wprowadzone Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018 poz. 2057). Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty realizacji zadania, opracowanej na podstawie obowiązującego wzoru. Oferty złożone na druku innym niż określonym wyżej zostaną odrzucone.

3. Kompletne oferty należy składać w terminie do dnia 25.01.2022r. do godziny 1530 w sekretariacie Urzędu Gminy Dzikowiec

4. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem tytułu zadania:
Konkurs ofert na realizację zadania: Działalność szkoleniowa dzieci, młodzieży i dorosłych w piłce nożnej w miejscowości Dzikowiec.

          lub

         Konkurs ofert na realizację zadania: Działalność szkoleniowa dzieci, młodzieży i dorosłych w piłce nożnej w miejscowości Kopcie.

Na kopercie musi być umieszczony adres zwrotny oferenta.

 1. Wymagane załączniki muszą być dołączone do oferty w formie pisemnej, a dołączone kopie muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie, zostaną zwrócone wnioskodawcy bez otwierania.
 3. Dopuszcza się złożenie oferty na każde zadanie przez jednego oferenta.


  IV.Warunki realizacji zadania publicznego

       1.Decyzja Wójta Gminy jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy ze zleceniobiorcą – podmiotem, którego oferta została wybrana w konkursie.

 1. Umowa określa zakres i warunki realizacji zadania publicznego. Ramowy wzór umowy określa  ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DO SPRAW POŻYTKU PUBLICZNEGO z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 poz. 2057).
 2. Zleceniobiorcy zobowiązani są do:

a) wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,

b) sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminach określonych w umowie.

4. Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Wójt Gminy zlecając zadanie publiczne, ma prawo dokonać kontroli i oceny realizacji zadania, obejmujące w szczególności: stan realizacji, efektywność i jakość realizacji zadania, prawidłowość wykorzystania środków finansowych oraz prowadzenia wymaganej dokumentacji.

5. Zleceniobiorca może wykazać w rozliczeniu zadania inne środki finansowe niż dotacja, związane z realizacją zadania, sprzed daty podpisania umowy tj. od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia rozpoczęcia realizacji zadania. Ta sama zasada dotyczy wkładu rzeczowego oraz osobowego.

6. Dotacje mogą być przekazane w transzach. Przekazanie kolejnych transz dotacji następuje zgodnie z harmonogramem zawartym w umowie. Organizacji, która uzyska dotację po raz pierwszy, przekazanie kolejnej transzy dotacji nastąpi po złożeniu sprawozdania częściowego i rozliczeniu przekazanych środków finansowych z transzy poprzedniej.

7. Dopuszcza się dowolne dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów oferty realizacji zadania publicznego. W przypadku konieczności wprowadzenia nowej pozycji kosztorysowej lub usunięcia istniejącej już pozycji kosztorysowej, Zleceniobiorca jest zobowiązany uzyskać pisemną zgodę Zleceniodawcy składając stosowny wniosek wraz z uzasadnieniem i aktualizacją oferty. Wniosek o dokonanie zmian musi być sporządzony na piśmie wraz z uzasadnieniem i wpłynąć do Urzędu Gminy w terminie umożliwiającym rozpatrzenie sprawy przez Wójta Gminy Dzikowiec.

V. Terminy, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty

 1. Oceny ofert dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy.
 2. Oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:

  Lp.   Kryteria oceny                                                 ilość pkt.

A spełnienie wymogów formalnych                                       0-10        

B wartość merytoryczna projektu                                        0-10

C koszty realizacji zadania oraz efekty projektu                   0-80

 1. Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy Dzikowiec po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
 2. Wyniki konkursu ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
  oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

 

 • Data aktualizacji: 2024-07-16 11:27
 • |
 • Licznik odwiedzin: 4 281 394