Ogłoszenia

Protokół 1/2020 z dnia 30.01.2020r. z przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Protokół 1/2020
z dnia 30.01.2020r.

 

z przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadania  publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez działalność szkoleniową dzieci i młodzieży w piłce nożnej na terenie miejscowości:  

 1. Dzikowiec w okresie od 01 luty 2020 do 30 listopada 2020r.
 2. Kopcie w okresie od 01 luty 2020 do 30 listopada 2020r.

 

Do przeprowadzenia konkursu Wójt Gminy Dzikowiec powołał zarządzeniem nr 1/2020
z dnia 02 stycznia 2020r. komisję w składzie :

 1. Pani Genowefa Dębiak –Przewodniczący Komisji.
 2. Pani Ewelina Rzeszut – Członek Komisji.
 3. Pan Mateusz Bartuzel – Członek Komisji.

  

1.Komisja stwierdza , że konkurs został ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń  Urzędu Gminy.

2.Termin składania ofert upłynął  dnia 24 stycznia 2020 r. o godz.1530

3.W określonym wyżej terminie  wpłynęły  2 oferty:

- I oferta – Klub Sportowy Dzikowiec,

- II oferta – Klub Sportowy Kopcie.

4.W dniu 30 stycznia 2020 r. Komisja dokonała otwarcia  oferty i stwierdziła, że :

 1. a) oferty spełniają wymogi określone w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert na realizację:
  - Oferta Klubu Sportowego Dzikowiec: realizacja w okresie od 01-02-2020r. do 30-11-2020r. zadania z zakresu : upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez działalność szkoleniową dzieci i młodzieży w piłce nożnej w miejscowości Dzikowiec,

- Oferta Klubu Sportowego Kopcie: realizacja w okresie od 01-02-2020r. do 30-11-2020r. zadania z zakresu : upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez działalność szkoleniową dzieci i młodzieży w piłce nożnej w miejscowości Kopcie,

 1. b) oferty zawierają komplet załączników określonych na podstawie Dz. II Rozdziału
  2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
 2. c) oferent Klub Sportowy Dzikowiec zaoferował wykonanie zadania publicznego
  w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez działalność szkoleniową dzieci i młodzieży w piłce nożnej w miejscowości Dzikowiec w okresie od 01 luty 2020r. do 30 listopada 2020r. za kwotę 45.000.00 zł  (słownie : czterdzieści pięć tysięcy złotych),
 3. d) oferent Klub Sportowy Kopcie zaoferował wykonanie zadania publicznego w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez działalność szkoleniową dzieci i młodzieży w piłce nożnej w miejscowości Kopcie w okresie od 01 luty 2020r.
  do 30 listopada 2020 r. za kwotę 45.000.00 zł  (słownie : czterdzieści pięć tysięcy złotych).
 4. Kryteria oceny ofert ilość pkt.

A – spełnienie wymogów formalnych                            10
B – wartość merytoryczna projektu                              10
C – koszty realizacji zadania oraz efekty projektu          80

 

 

Komisja po rozpatrzeniu przedmiotowych ofert kwalifikuje złożone oferty do realizacji w/w zadania i otrzymania dotacji na realizację zadania.

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 

 

 

 

Dzikowiec dn. 30.01.2020 r.

 

 • Data aktualizacji: 2024-07-16 11:27
 • |
 • Licznik odwiedzin: 4 283 045