Ogłoszenia

RZ.ZUZ.4.4210.283.2020.EB Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

Stalowa Wola, dnia 23 listopada 2020 r.

 

 

 

Dyrektor Zarządu Zlewni w Stalowej Woli

Państwowe Gospodarstwo

Wodne Wody Polskie

RZ.ZUZ.4.4210.283.2020.EB

 

INFORMACJA
o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

 

Działając zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne /Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn.zm./ Dyrektor Zarządu Zlewni w Stalowej Woli Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,

 

Informuję

 

          że na wniosek z dnia 26 października 2020 r. uzupełniony dnia 17 listopada 2020 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na usługę wodną polegającą na odprowadzeniu wód opadowych lub roztopowych do rowu dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1033R Bojanów - Wilcza Wola - Kopcie w km 7+050 do km 7+593 w miejscowości Wilcza Wola" z lokalizacja przedsięwzięcia na działce ewid. nr 3128 obręb 0001 Wilcza Wola, jednostka ewidencyjna 180606_2 Dzikowiec, powiat kolbuszowski, województwo podkarpackie.

Jednocześnie, mając na uwadze normę prawną odtwarzaną z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag w terminie do dnia 04 grudnia 2020 r.

Akta sprawy dostępne są w Nadzorze Wodnym w Leżajsku, z siedzibą ul. Mickiewicza 79, 37-300 Leżajsk, pok. nr 10 w godzinach 730 - 1430.
Sprawę prowadzi pani Ewa Barańska tel. 17 2420246.

Ponadto informuję, że po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ.


Dyrektor 

Zarządu Zlewni

Witold Bielecki

  • Data aktualizacji: 2024-07-16 11:27
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 282 957