Ogłoszenia

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Dzikowcu, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 785/3 o powierzchni 0,0195 ha, która stała się własnością Gminy Dzikowiec na podstawie decyzji Starosty Kolbuszowskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr D/II/4/2021, znak: AB.6740.6.3.2021 z dnia 31.05.2021 r., na zadanie pn.: ?Budowa drogi gminnej w miejscowości Mechowiec km 0+000 + 0+224,96".

GK.683.6.26.2021                                                                                                                                                             Kolbuszowa, 2021 - 11 - 02

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 12 ust. 4 f, 5, art. 18 ust 1, 1 b ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), dalej jako K.p.a., zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Dzikowcu, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 785/3 o powierzchni 0,0195 ha, która stała się własnością Gminy Dzikowiec na podstawie decyzji Starosty Kolbuszowskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr D/II/4/2021, znak: AB.6740.6.3.2021 z dnia 31.05.2021 r., na zadanie pn.: „Budowa drogi gminnej w miejscowości Mechowiec km 0+000 + 0+224,96".

Ponadto informuję, że z treści art. 41 K.p.a. wynika, iż wtoku postępowania strony oraz ich pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Jednocześnie działając na podstawie art. 35 § 3 K.p.a., Starosta Kolbuszowski zawiadamia, iż ze względu na szczególnie skomplikowany charakter sprawy terminem załatwienia sprawy jest termin dwumiesięczny, podyktowany koniecznością sporządzenia przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego opinii określającej wartość nieruchomości.

  • Data aktualizacji: 2024-07-16 11:27
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 283 173