Ogłoszenia

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJE ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2021 ROKU

 OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJE ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE WSPIERANIA
I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2021 ROKU

Wójt Gminy Dzikowiec na podstawie art.  11 ust. 1 i 2, art. 13 i art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm. ), w związku z Uchwałą nr XXIV/168/2020 Rady Gminy Dzikowiec z dnia 01 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok, Zarządzeniem Nr 135/2020 Wójta Gminy Dzikowiec z dnia 31  grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2021 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, po zasięgnięciu opinii konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr 138/2020 Wójta Gminy Dzikowiec z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ogłoszonym otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2021 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych
w 2021 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

  1. Klub Sportowy Dzikowiec – przyznana kwota dotacji na rok 2021 – 45.000,00 zł :

 prowadzenie drużyny piłki nożnej w miejscowości Dzikowiec w różnych grupach wiekowych,
z przyznanej  kwoty dotacji będą pokrywane następujące wydatki i koszty:

wynagrodzenie trenerów i instruktorów prowadzących szkolenie, transport na zawody, wydatki na utrzymanie i przygotowanie do zawodów boiska sportowego oraz sprzętu, ubezpieczenie zawodników, wpisowe na zawody,  składki i transfery, koszty opieki medycznej nad zawodnikami
i uczestnikami zawodów oraz utrzymanie porządku publicznego na zawodach, delegacje na sędziowanie
 i przejazdy, zakup materiałów, sprzętu sportowego, napojów chłodzących
i wyżywienia., utrzymanie bazy sportowej.

  1. Klub Sportowy Kopcie – przyznana kwota dotacji na rok 2021 – 45.000,00 zł:

prowadzenie drużyny piłki nożnej w miejscowości Kopcie w różnych grupach wiekowych,
z przyznanej  kwoty dotacji będą pokrywane następujące wydatki i koszty:

wynagrodzenie trenerów i instruktorów prowadzących szkolenie, transport na zawody, wydatki na utrzymanie i przygotowanie do zawodów boiska sportowego oraz sprzętu, ubezpieczenie zawodników, wpisowe na zawody,  składki i transfery, koszty opieki medycznej nad zawodnikami
i uczestnikami zawodów oraz utrzymanie porządku publicznego na zawodach, delegacje na sędziowanie i przejazdy, zakup materiałów, sprzętu sportowego, napojów chłodzących
i wyżywienia., utrzymanie bazy sportowej.

 

 

Dzikowiec, dnia 28 stycznia 2021 r.

  • Data aktualizacji: 2024-07-16 11:27
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 283 175