Ogłoszenia

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Dzikowiec

Dzikowiec, 27.09.2022r.

                               

INFORMACJA

o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego

na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości  Dzikowiec

 

         Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014r., poz. 1490 ze zm. ) Wójt Gminy Dzikowiec informuje, że w dniu 16 września 2022r. w Urzędzie Gminy Dzikowiec zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe w formie I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Dzikowiec, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki: 1068/34 obrębu Dzikowiec o powierzchni 0,1163 ha stanowiącej własność Gminy Dzikowiec na podstawie księgi wieczystej: TB1K/00044249/0.

 

Osoby dopuszczone do uczestnictwa w przetargu: 2

Osób niedopuszczonych – nie było.

Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej składającej się z działki nr 1068/34 obrębu Dzikowiec o powierzchni 0,1163 ha wynosiła kwotę brutto:

       – 49 000,00 zł/brutto z obowiązującym podatkiem VAT 23%

( słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy złotych 00/100 – brutto )

Osoby ustalona jako nabywca nieruchomości:

  1. p. Mateusz Łukasz Czachor

Najwyższa osiągnięta cena  w przetargu wynosi kwotę: 54 000,00 zł/ brutto z obowiązującym  podatkiem  VAT 23%

( słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100 – brutto )

 

  • Data aktualizacji: 2024-07-16 11:27
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 281 324